Özel Sayı - Kadın Özel Sayısı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Kadın Özel Sayısı' ı indirmek için tıklayınız.

 

Yazar Makale Adı Tam Metin
Naciye GÜNGÖRMÜŞ
Veres Pálné - Hermin Beniczky’nin Hayatı ve Macaristan’da Kız Çocuklarına Öğrenim Görme Hakkı Mücadelesi 
Anahtar Kelimeler: 
Veres Pálné-Hermin Beniczky, Öncü Macar Kadınlar, Macaristan’da İlk Kız Okulu, Imre Madách 

Veres Pálné - Hermin Beniczky’s Life and Struggle For The Right of Education For Girls in Hungary
Keywords: 
Veres Pálné- Hermin Beniczky, leader Hungarian women’s, The first secondary school for women in Hungary, Imre Madách 
 
Bekir ZENGİN
Otobiyografi, Kadın ve Kimlik 
Anahtar Kelimeler: 
Otobiyografi, Kimlik, Özne, Sosyalleşme. 

Autobiography, Woman and Identity 
Keywords: 
Autobiography, Identity, Subject, Socialization
 
Dilek DALMIŞ
Ödev Ahlakına Kadın Açısından Bakış: Maria Von Herbert ve Kant’ın Mektuplaşmaları 
Anahtar Kelimeler: 
Ödev ahlakı, cinsiyetçilik, erdem, Kant 

A Female Look at Duty Ethics: Correspondence of Maria Von Herbert and Kant
Keywords: 
Duty Ethics, sexism,virtue, Kant
 
H. Hilal ŞAHİN
Hindistan’da Dul Olmak “Sati Uğruna Diri Diri Yakılan Kadınlar”
Anahtar Kelimeler: 
Sati, Dul Kadın, Ateş, Gelenek, Hindistan, Hinduizm.

Being Widowed In India “Women Who Burned Alive for Sati”
Keywords: 
Sati, India, Tradation, Ancient, Hinduism.
 
Mevlüde ZENGİN
Bir Keder Anısının Kişisel ve Toplumsal Boyutu: Alice Sebold’un Lucky: A Memoir Başlıklı Anısı
Anahtar Kelimeler: 
Alice Sebold, Lucky: A Memoir, keder anısı, tecavüz

The Personal and Social Dimension of a Misery Memoir: Alice Seabold’s Lucky: A Memoir
Keywords: 
Alice Sebold, Lucky: A Memoir, misery memoir, rape
 
Yasemin ALTAYLI
Zrínyi Kadınları: Margit, Katalin (Kata), Dorottya (Dorica) ve Ilona Zrínyi
Anahtar Kelimeler: 
Zrínyiler, Margit, Katalin, Dorottya, Ilona.

Zrínyi Women: Margit, Katalin (Kata), Dorottya (Dorica) and Ilona Zrínyi
Keywords: 
The Zrínyies, Margit, Katalin, Dorottya, Ilona.
 
Nihal KALKAN YAĞCI
Özgürlük Kelebekleri Mirabal Kardeşler
Anahtar Kelimeler: 
Latin Amerika, Dominik Cumhuriyeti, Mirabal Kardeşler, Devrim, Kadın Mücadeleleri

Latin America, Dominican Republic, Mirabal Sisters, Revolution, Women's Struggle
 
Şerife Nihal ZEYBEK
Bir Kadın Yazarın Gözünden Kadınlar: Halide Nusret Zorlutuna’nın Üç Eserindeki Kadın Karakterlerin İncelenmesi (Bir Devrin Romanı, Beyaz Selvi, Aşk ve Zafer)
Anahtar Kelimeler: 
Halide Nusret Zorlutuna, kadın karakterler, roman, romanda kadın

Women in the Eyes of a Woman Author: An Examination of Female Characters in Three Works of Halide Nusret Zorlutuna (Bir Devrin Romanı, Beyaz Selvi, Aşk ve Zafer)
Keywords: 
Halide Nusret Zorlutuna, female characters, novel, woman in novel
 
Lale Barçın AKA
Zamanımızın Bir Külkedisi
Anahtar Kelimeler: 
Toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyet rolleri, Masal, Mit, Murathan Mungan

Cinderalla of Our Time
Keywords: 
Gender, Gender roles, Fairy Tale, Mythos, Murathan Mungan
 
Selahattin YILMAZ
Mürşide İçmeli’nin Sanat ve Eğitim Anlayışı
Anahtar Kelimeler: 
Mürşide İçmeli, bakıresim, gravür, sanat ve eğitim.

Mürşide İçmeli’s Understanding of Art and Education
Keywords: 
Mürşide İçmeli, printmaking, engraving, art and education
 
Elif MAMUR YILMAZ
Kurtuluş Savaşı (Milli Mücadele) Resimlerinde Anadolu Kadını İmgesi
Anahtar Kelimeler: 
Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Türk Resim Sanatı, Anadolu Kadını, Resim sanatçısı

The Image of Anatolian Women in Paintings Depicting the War of Independence
Keywords: 
Turkish War of Independence, Turkish Art of Painting, Anatolian Women,
 
Nihan AKDEMİR
Tamara de Lempicka’nın İzinden Moda 
Anahtar Kelimeler: 
Tamara De Lempicka, Sanat, Kadın, Moda 

Fashion From Tamara de Lempicka's Track
Keywords: 
Tamara De Lempicka, Art, Woman, Fashion
 
Handan BÜLBÜL
Kız Çocukların Resimlerinin İzleğinde Şükriye Dikmen’in Kadın Portreleri
Anahtar Kelimeler: 
Şükriye Dikmen, kız çocuk resimleri, çağdaş Türk sanatı 

Şükriye Dikmen’s Woman Portraits Following The Path of Drawing by Girls
Keywords: 
Şükriye Dikmen, drawings by children, contemporary Turkish art
 
Orhan ERKAL
18. Yüzyılda Pastel Portreler ve Bir Portre Ressamı: Rosalba Carriera
Anahtar Kelimeler: 
Portre, Venedik, Pastel, Minyatür

Pastel Portraits and a Portrait Artist in the 18th Century: Rosalba Carriera
Keywords: 
Portrait, Venice, Pastel, Miniature
 
Belgin BALDAŞ

Mustafa İPEK

Bir İllüstrasyon Sanatçısı: Nazan Erkmen
Anahtar Kelimeler: 
İllüstrasyon, Nazan Erkmen, İllüstratör

An Illustration Artist: Nazan Erkmen
Keywords: 
Illustration, Nazan Erkmen, Illustrator
 
Ayşe KARABEY
Louise Bourgeoi s’ın Heykelleri Üzerine Bir Değerlendirme
Anahtar Kelimeler: 
Otobiyografi, Travma, Duyarlılık, Louis Bourgeoıs 

An Evaluation of Louise Bourgeois's Sculptures 
Keywords: 
Autobiography, Trauma, Sensitivity, Louis Bourgeois
 
Duygu KÜÇÜK

Esra ŞAHİN

Türkiye’de Batı Müziği Kadın Bestecileri: Cumhuriyetle Birlikte Görünür Olmak
Anahtar Kelimeler: 
Cumhuriyet dönemi bestecileri, Kadın besteciler, Cumhuriyet dönemi müzik politikaları.

Women Composers Of Western Music In Turkey: To Be Appear Along With The Republic
Keywords: 
Republican period composers,Women composers,Republican period music policies.
 
Mustafa TUNÇER
İslam’ın, Kadınların Kamusal Alanda Çalışmasına Bakışı
Anahtar Kelimeler: 
İslam, kadın, kamusal alan, kadın istihdamı.

View of Islam to Public Field Work of Women
Keywords: 
Islam, woman, public space, employment of woman.
 
Banu Çiçek SEYHAN
Biyolojide Kadın Bilim İnsanları
Anahtar Kelimeler: 
Kadın, Biyoloji, Bilim, Bilim insanı.

Women Scientist In The Field of Biology
Keywords: 
Woman, biology, science, scientist.
 
Cemalettin YILDIZ

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Öne Çıkan Kadın Matematikçileri Tanıtmaya Yönelik Etkinlik Geliştirme Çalışması
Anahtar Kelimeler: 
Matematik tarihi, matematik dersi, kadın matematikçiler, yaşam öyküleri, etkinlik

A Study on Developing Activities for Familiarizing the Women Mathematicians Who Become Prominent in the Republic Period and After
Keywords: 
History of mathematics, mathematics lesson, woman mathematicians, life stories, activity
 
Esra KÖSEOĞLU

Ümmü Gülsüm DURUKAN

Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanları
Anahtar Kelimeler: 
Bilim insanı, Fen bilimleri ders kitabı, Doküman inceleme.

Scientists in the Science Textbooks
Keywords: 
Scientist, Science textbook, Document analysis.
 
Gonca YAŞAR
Nil Deltasında Solmuş Bir Çiçek: Hypatia
Anahtar Kelimeler: 
Hypatia, Theon, Matematik, Astronomi

A Faded Flower at the Nile Delta: Hypatia
Keywords: 
Hypatia, Theon, Mathematics, Astronomy
 
Mustafa ORAL
Aydın’ın Kadın Efeleri: Binbaşı Ayşe Aliye (Altuntaç)
Anahtar Kelimeler: 
Aydın, Ayşe Aliye, Demirci Mehmet, Kuvva-yı Milliye,

Female Fighters of Aydın: Sergeant Ayşe Aliye (Altuntaç)
Keywords: 
Aydın, Major Ayşe Aliye, Demirci Mehmet, Kuvva-yı Milliye
 
Reyhan Ayşen WOLFF

Zeynep Dilara DURMAZ

Onur ÇATALTEPE

Üniversitelerin “Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezleri”nin Rolü ve Önemi
Anahtar Kelimeler: 
Üniversiteler, Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Sorunları

The Importance and Role of Gender Studies Centers in Universities
Keywords: 
Universities, Gender Studies Center, Women Issues
 
Esra Banu SİPAHİ
Üniversiteli Kız Öğrencilerin Suç Korkularına “Toplumsal Kaygı” Perspektifinden Bakmak: Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması
Anahtar Kelimeler: 
Suç korkusu, risk algısı, toplumsal kaygı perspektifi, Konya, üniversiteli kız öğrenciler.

Considering The Female University Students’ Fear of Crime from “The Community Concern Perspective”: A Case Study In Konya
Keywords: 
Fear of crime, risk perception, Community concern perspective, Konya, female university students.
 
Yasemin MAMUR IŞIKÇ

Hayriye ŞENGÜN

Kadın Başbakan Tansu Çiller Döneminde Kadına Politikası: Temel Yasalar Üzerinden Bir Değerlendirme
Anahtar Kelimeler: 
Kadın hakları, Tansu Çiller, yasal düzenlemeler, Siyasi yaşam

Female Prime Minister Tansu Çiller's Policy on Women: An Assessment Based on Basic Laws
Keywords: 
Women's Rights, Tansu Çiller, Legal Regulations, Political Life
 
Ayfer USTABAŞ

Mine AFACAN FINDIKLI

Çalışma Hayatında Kadın Yönetici Olmak: Türkiye’de Sanayi Sektöründe Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar
Anahtar Kelimeler: 
Sanayi Sektörü, Kadın yöneticiler, Kariyer yolu, Derinlemesine mülakat, istihdam olanakları

Being a Woman in Working Life: The Problems Faced by Women Managers in the Industrial Sector in Turkey
Keywords: 
Industry Sector, Women Managers, Career Path, In-depth interview, Employment Opportunities
 
Ceyhun AKYOL
Girişimci Kadınların Bölge Kalkınmasına Katkıları; Artvin Örneği
Anahtar Kelimeler: 
Kadın, Girişimci Kadın, Bölge Kalkınması, Artvin

Contribution of Entrepreneurial Women to Regional Development, Artvin Sample
Keywords: 
Women, Entrepreneur Women, Regional Development, Artvin
 
Ahmet İLYAS
Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Kadın Siyasal Hareketi
Anahtar Kelimeler: 
Kadın, Siyaset, Mücadele, Cumhuriyet

Women Political Movement from Ottoman to Early Republic
Keywords: 
Women, Politics, Struggle, Republic
 
Abdullah IŞIK
Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İşyerinde Kadına Yönelik Cinsel Taciz
Anahtar Kelimeler: 
Cinsel taciz, İşyeri, Kadın, Sosyal politika, Toplumsal cinsiyet

Sexual Harassment of Women in the Workplace in the Context of Social Policy and Gender
Keywords: 
Gender, Sexualharassment, Social Policy, Women, Workplace
 
Burcu KAYA ÇAKI
Türkiye’de Köylü Kadınlar Tarafından Kurulan İlk Dernek: Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği
Anahtar Kelimeler: 
Köylü kadın, İlk köylü kadınlar derneği, Saitabat Köyü.

The First Association Established by Peasant Women in Turkey: Saitabat Village Women's Solidarity Association
Keywords: 
Peasant woman, first peasant women's association, Saitabat Village.
 
Akın AY

Esra DUDU KARAMAN

Kadın Girişimcilerin Sektöre Tutunma Çabaları: Merzifon Örneği
Anahtar Kelimeler: 
Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Merzifon.

Women Entrepreneurs’ Sectoral Attachment Efforts: Merzifon Example
Keywords: 
Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Merzifon.
 
Şahadet YAZAR

Tuğba TARAKÇI

Osmanlı bürokrasisi, Darülmuallimat, Muallime hanım
Anahtar Kelimeler: 
Osmanlı bürokrasisi, Darülmuallimat, Muallime hanım

According to Sicill-i Ahval Documents Mistresses in Ottoman State
Keywords: 
OttomanBureaucracy, Darülmuallimat, WomenTeachers,