Sayı 8

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 8' i indirmek için tıklayınız.
 
Öğretmen Görüşleri Açısından Türkçe Dersi Öğretim Programı Kazanımları

Erhan DURUKAN

Ana dili eğitimi sadece eğitim kurumlarıyla sınırlandırılamayacak kadar önemli olsa da bu eğitimin etkili bir bölümü okullarda Türkçe derslerinde yürütülmektedir. Ana dili dersi olarak tanımlayabileceğimiz Türkçe derslerinin temel ilkesini Yıldız (2003, s.4), “öğrencilere bugün ve gelecekte dil kullanımı açısından her türlü beklentiye karşılık verebilecek becerileri kazandırmak” olarak ifade etmektedir. Bu beceriler okuma, yazma, konuşma ve dinleme/izleme başlıklarında toplanmaktadır. Anlama-anlatma etkinliklerinin 

Özet I  Tam Metin

 

 

 

 

 

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığını Değerlendirme Kontrol Listesi’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Özlem ŞİMŞEK ÇETİN 

Fatma ALİSİNANOĞLU

 

Çocuğun okuryazarlık becerileri okuma, yazma, sözel dil becerileri gibi alt alanlardan meydana gelmekte ve bu alanların birbiri ile etkileşimi ile gelişmektedir. Bu alanların birindeki gelişim diğerini etkilemektedir (Berry, 2000; Morrow, 2005). Diğer bir ifadeyle çocukların okuma becerileri güçlendikçe yazma becerileri güçlenmekte, yazma becerileri güçlendikçe de okuma becerileri güçlenmektedir (Morrow, 2005). Bu bağlamda çocuğun okuma ve yazma gelişiminden ve eğitiminde bahsedilirken...

Özet I  Tam Metin

 

 

 

Giresun’da Ağaç Kültürü, Giresun’un Geleneksel El Sanatlarında Ağacın Yeri ve Önemi

Mehmet ÖZMENLİ

Ahmet GÜRSOY

Abdullah DEMİR

 

Ağaç ve orman alanları ekonomiye doğrudan katkı sağlayan ve para ile ölçülebilen faydaları yanında, insanlar ve diğer canlılar için yaşamsal öneme haiz ekolojik hizmetleri de yerine getirmektedir. Karbondioksit gazının yapraklarca bağlanması, su ve mineral döngüsü, toprak ve su korunması, iklimin düzenlenmesi gibi pek çok ekolojik hizmet, ormanlar tarafından sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak ormanlar turizm, dinlenme ve ilham kaynağı olarak insanlığa değişik hizmetler sunmaktadır. Giresun’da...

Özet Tam Metin

 

 

 

 

 

 

 
Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemine Türkiye’de Temel Eğitimin Gelişmesi ve Finansmanı Sorunu

Tarık SOYDAN

Kurumsal ve kitlesel olarak gelişmiş, düzenli ve sistemli bir etkinlik olarak eğitimle devlet arasındaki ilişkinin tarihi çok eskilere gitmediği gibi eğitim finansmanı konusunda devletlerin sorumluluk üstlenmelerinin tarihi de çok eskilere gitmez. Tarihsel olarak bakıldığında eğitim finansmanı konusu asıl olarak modernleşme dönemi ile birlikte devletlerle toplumların eğitim gereksinimleri arasında bir bağ kurulmaya başlanması ile birlikte gündeme gelmiştir. Batı toplumlarının...

Özet Tam Metin

 

 

 

 

 

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Aslan GÜLCÜ 

Saadettin AYDIN 

Şenay AYDIN

 

Mevcut bilgi birikiminin her geçen dakika katlanarak arttığı bir bilgi çağında yaşamaktayız. Bu bilginin de bireylere kazandırılması gerekmektedir. Bilginin bireylere ulaştırılması ise ancak eğitim programları ile mümkün olmaktadır. Bilim ve teknoloji yarışından geri kalmak istemeyen milletler, en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun farkına vararak, eğitime ve dolayısıyla eğitim programlarına büyük önem vermektedirler. Ülkeler bunu ya mevcut programlarını yeniden gözden geçirerek veya tümüyle yeni programlar geliştirerek  gerçekleştirmektedirler (Ayas ve ark., 1999). Program geliştirme eğitimin amaçlarının en iyi şekilde gerçekleşmesine ...

 Özet I Tam Metin

 

 

 

 

Doğa Sporları Yapan Bireylerin Profilleri, Doğa Sporu Yapma Nedenleri ve Elde Ettikleri Faydalar: Antalya Örneği

Ayşe KAPLAN   

Faik ARDAHAN

 

Açık alan rekreasyonu (outdoor recreation); doğanın bir parçası ve katılımcı arasında etkileşim yaratabilen ve bireyin tamamen kendi fiziksel, sağlık, ruhsal ve sosyal çıkarları doğrultusunda yapılan serbest zaman etkinlikleri olarak tanımlanabilir (Ibrahim ve Cordes, 2002). Queensland Outdoor Federation’a göre ise açık alan rekreasyonu “açık alanda yapılan ve yarışma veya …

Özet Tam Metin

 

 

 

Türk Şiirinde Halk Kültürü Unsurlarının Kullanımına Yetkin Bir Örnek:

Hasan Hüseyin Korkmazgil

Ahmet KESKİN

Halk bilimi, belirli ortak değerlere sahip olan birden fazla kişinin oluşturduğu topluluk olarak halkın yaşantısını ve bu yaşantıya bağlı şekillenen soyut ve somut olguları inceleyen bir disiplindir. Dünyada halk bilimi alanındaki ilk çalışmalar, 19. yüzyılda Batı’da gerçekleşen gelişmeler doğrultusunda başlamış ve Türk halk biliminin temelleri de bu gelişmelere bağlı olarak, özellikle 20. yüzyılın başından itibaren yapılan çalışmalarla atılmaya başlanmıştır. Halk biliminin inceleme alanına giren konular üzerinde gerçekleştirilen çalışmalarla gelişimini 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ...

 Özet ITam Metin

 

 

 

Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin Haritalama Tekniğinin Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Oğuzhan KARADENİZ

 Zafer TANGÜLÜ

Melike FAİZ

Günümüzde eğitim sisteminde önemli değişimler yaşanmaktadır. Davranışçı yaklaşıma göre yürütülen 1–8. sınıf programları, yapılandırmacı yaklaşıma göre yeniden düzenlenmiştir.  Sosyal Bilgiler Programına göre amaç, öğrencilerimizi gereksiz bilgilerle depolanmış bir bilgi deposu olarak, her aktarılanı sorgusuz alan bireyler olarak yetiştirmek değil,  aksine yeni karşılaştıkları bilgileri geçmiş deneyimleriyle ilişkilendiren bilgiyi anlamlandıran, neden, niçin sorgulamalarını yapan ve eleştirel düşünme yeteneği ...

Özet I Tam Metin

 

 

 

The Concept of Death in Joyce’s Dubliners
‘Dubliners’ta Ölüm Kavramı’

 

Fırat YILDIZ

The concept of ‘death’ has been a matter of debate in many different disciplines, such as philosophy, sociology and literature. Death is a common experience of all human beings and it has a substantial effect on formation of cultures and literature. James Joyce has manipulated this concept intensively in DublinersDubliners consists of fifteen short stories. These stories have common themes such as death, routine lifecycle, moral and material paralysis of some characters. Although the stories are ...

Özet I Tam Metin

 

 

‘60 Türk Sinemasında Kentli Konut İç Mekanı

Demet DİNÇAY

Filiz ÖZER

 

Bu çalışmada, Türk toplumunda ve sinemasında yenilikler, etkileşimler ve modern yaşam önermelerinin yerleştiği dönem olan 1960’lı yıllarda çekilmiş filmlerde, mekan olarak kullanılmış kentli konut örnekleri incelenmektedir. ‘60 sineması, Türk film sektörünün gerçek mekana bağımlı olduğu dönemi temsil eder. Film mekanları gerçek kullanıcılara ait konutlardan; dekorlar ise kullanıcılara ait gerçek iç mekan donatılarında ibarettir. Bu noktadan hareketle, çalışmanın temel amacı,...

 Özet Tam Metin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Üzerine Algıları

Serpil DEMİREZEN

Nadire Emel AKHAN

Günümüz dünyasında bilimsel, teknolojik, ekonomik ve politik gelişmeler hızla yaşanmakta, buna paralel olarak ilgili sistemlerde köklü değişiklikler yapılmaktadır. Bilginin üretimi ve paylaşımında sınırsız imkânlara sahip olduğumuz 21.yüzyılda eğitim sistemlerinin de tüm bu gelişmeler doğrultusunda yenilenmeleri kaçınılmazdır. Eskiden yalnızca kendilerine sunulan bilgilerle akademik yönden başarılı olmaları beklenen öğrenciler, günümüzde kendilerini aktif kılan öğrenme süreçleri içinde bilgiye ulaşma imkânına sahiptirler.

Özet Tam Metin

 

Propagandanın Etkili Araçları: KİA’lar

Gülbin ÖZDAMAR AKARÇAY

 

Propaganda, başlangıcından günümüze kadar olan gelişiminde, insanları iknâ etmenin sistemli yöntemlerini kullanarak toplumun kolektif davranışlarını yönetme çabasına girmiştir. Dünya düzenini sarsan savaşlar ile birlikte yeni stratejilerinin geliştirilmesi, teknolojinin bütün dünyayı etkisi altına alması ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, propagandanın gücünü arttırmıştır. Nazizm örneğinde olduğu gibi, propaganda sayesinde toplumların gündelik yaşamları biçimlenmiş, simgelerin yoğun kullanımı ile kitlelere yön verilmiştir… 

Özet  Tam Metin

 

 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları