Sayı 4

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 4' i indirmek için tıklayınız.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Makaleler

Bünyamin ÇETİNKAYA - Sırrı AKBABA

Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışları İle Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki .......1
The Relationship Between University Students' Self Disclosure And Their Attachment Style
Özet/Abstract

Göktürk TÜYSÜZOĞLU

Kadro Hareketi Ve Kadrocular..........19
Kadro (Cadre) Movement and Kadro Members

Özet/Abstract

 Kürşad Han DÖNMEZ
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyal Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi .............33
A Study Of The Students’ Social Self-Efficacy At The Department Of Phyisical Education And Sports Teaching

 Özet/Abstract

 Selim Hilmi ÖZKAN

Gündoğmuş (Antalya) Ve Köylerinde Anlatılan Geyik Efsanesi Ve Bu Efsane Üzerine Bir Değerlendirme.........47
Deer Legend, Narrated in Gundoğmuş (Antalya) and it’s Villages, and an Evaluation of Legend

Özet/Abstract

 Mustafa CİN - Neşet BAYRAM - Temel TOPAL

Coğrafya Lisans Programları Üzerine Bir Değerlendirme Giresun Üniversitesi Örneği ..............55
An Investigation  of Geography Undergraduate Programs: A Sample of Giresun University

Özet/Abstract

Melda Medine GÜLEÇ

Kutsal Ve Profan Unsurların Bir Arada Yaşatıldığı Kutlamalar................. 65
A Combination of Sacred and Profane Elements Kept Alive Celebrations

 Özet/Abstract

Ahmet AKŞİT

Pervâne Muineddin’in Kayseri’deki İnşa Faaliyeti Ve Ahilerin Tasfiye Sürecine Dair............. 73
Pervâne Muineddin’s Constructional Activities in Kayseri And Liquidation Process Of Ahi Community

Özet/Abstract

Nazım KURUCA

Osmanlı Devletini Çöküşe Götüren Süreç “İstikrazlar Ve Düyun-U Umumiye İdaresinin Kurulması”.................... 79
Process Leading to Collapse of The Ottoman Empire “Establishment of istikrazlar and Düyun-u Umumiye Administration”

Özet/Abstract

Selahattin TOZLU - Ümit KILIÇ

Erzurum Ziraat Tarihinden Notlar: Zeyrek.................... 101
Notes From the Agriculture History of Erzurum: Zeyrek

 

Özet/Abstract

Şenol SANCAK


Kitap Tanıtımı Sözün Düşüşü (The Humiliation Of The Word)............... 117

Özet/Abstract