Sayı 9

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 9' u indirmek için tıklayınız.
 
KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİNİN 9. SAYISINDA YAYINLANAN MAKALELER

       -----------------------------------------------------------------------------------

 
Değerler Felsefesi Açısından İrade ve Bileşenleri (Özgür Bir İrademiz Var mı?)                                        

Yener ÖZEN

 İnsan davranışlarının biyolojik, fizyolojik, sosyal ve kültürel temelleri vardır. Bireye canlı organizma, insan ve kültürlenmiş bir kişi olarak bakıldığında sözlük kapsamında insan, toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı olarak tanımlanabilir...

Özet  I Tam Metin

 

       -----------------------------------------------------------------------------------

 

Azerbaycan ile Türkiye Arasında Öğrenci Değişimi Alanındaki İşbirliği (2003-2010 Yılları Arası)

                                                                              Zaur MAMMEDOV

 Günümüzde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında eğitim alanında çok taraflı işbirliğinin gerçekleştirilmesi için gereken yasal dayanaklar oluşmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitim alanında imzalanmış işbirliği protokollerinde eğitimin çeşitli alanlarında işbirliğine, aynı zamanda karşılıklı öğrenci değişimine de olanak sağlayan yasalar belirtilmiştir. Buna karşın, söz konusu belgelerde…

Özet  I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarını İntihale Yönelten Sebepler

                                                                                Muhammet AVAROĞULLARI

 Türkiye Bilimler Akademisi (2002) intihal kavramını “bir başkasına ait olan bir fikrin, buluşun, araştırma sonuçlarının veya araştırma ürünlerinin bir bölümünün ya da tümünün, hatta kitapların tümünün ya da bir bölümünün kaynak gösterilmeksizin istemli olarak kopya ya da tercüme edilip yazarın kendi üretimi imiş gibi gösterilmesi” (s. 39) şeklinde tanımlamaktadır. Öğrencilerin intihale başvurması bütün dünyada…

Özet  I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına Uydurmak mı?

Ahmet TERZİ

"Faiz yiyen kimseler, başka değil sadece şeytanın dokunarak aklını çeldiği kimse gibi hareket eder: Çünkü onlar "Alışveriş de faiz gibidir" derler. Oysaki Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Her kim Rabbinden kendisine nasihat gelir gelmez bu işe son verirse, evvelki kazançları ona, onun hakkında karar vermek de Allah'a kalır. Her kim de dönerse, içerisinde kalıcı oldukları ateşe mahkûm olanlar işte bunlardır." (Bakara / 275) Faiz olgusunun varlığını ve nelerin bu olguyu belirlediği konusunu açıklamaya çalışan teorik çalışmaların çoğu…

Özet  I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

Yunus Emre Divanı’nda Gönül

Tuba ONAT ÇAKIROĞLU

 Türk edebiyatının hemen her safhasında gönül kavramı yer almıştır. Gerek Klâsik Türk Edebiyatı’nda gerekse Halk Edebiyatı’nda vazgeçilmez bir konudur. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde gönül “Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı” olarak tanımlanır. Farsça “dil” Arapça “kalb” kelimeleri ile de ifade ettiğimiz gönül bâzen bir mekândır, bâzen bir dost, sırdaştır. Mecazî anlamda da biz gönüle pek çok mânâlar yüklemişiz; istek, arzu, ruh ve diğerleri. Dilimizde gönül kelimesinin yer aldığı…

Özet I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

“Ahanda’dan Karacaahmet’e 80 Yıllık Bir Şiirin Öyküsü:
Hasan İzzettin Dinamo’nun Şiirleri”

                                                                                         Hatem TÜRK

1940 Kuşağı

            Toplumcu şiirin ustası Nazım Hikmet’in ilk kitabı 835 Satır’ı 1929’da çıktığında ülkede edebiyat alanında önemli değişiklikler görüldü. Belli bir zümreyi derinden etkileyen bu yeni şiir anlayışına Nâzım’ı götüren temelde iki nedenden söz etmek yerinde olur. Birincisi gelişmiş bir şiir olan Sovyet edebiyatının şekil ve içerik olarak Nâzım’ı etkilemesi, ikincisi de büyük şairin memleketin henüz küllenmemiş olan acılarına …

Özet I  Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

Görme ve Ortopedik Engelli Ergenlerin Özsaygı Düzeylerinin

Kendilerine Yönelik Toplumsal Tutumları Algılamalarına Etkisi

Şirin YATKIN

Kişiliğe temel özelliklerini veren ”ben” ya da ”benlik” adı verilen kavram uzun süredir felsefenin ve psikolojinin inceleme alanı olmuştur. Benlik ve kişilik arasında gelişme ve yapı bakımından kesin sınır çizmek çok zordur. Benlikle kişilik iç içe olmakla birlikte, benlik kişilikten farklı özellikler taşır. Benlik insanın kendi kişiliğine ilişkin kanılarının toplamıdır. İnsanın kendisini tanıma…

Özet  I  Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pop Up Mekân Tasarımı ve Pazarlama İlişkisi

                                                                    Özge CORDAN - Esra KARAGÖZ 

Günümüzde yeni pazarların ortaya çıkışı, rekabetin artışı, ekonomideki dalgalamalar, koşulların hızlı değişimi, teknolojinin, üretim-iletişim araçlarının gelişmesi ve tüketici davranışlarındaki değişimler, işletmeleri ürün tanıtımı ya da imaj/kimlik tanıtma/güçlendirme amacıyla yapılan pazarlama faaliyetlerinde, hatırda kalıcı farklı deneyimler yaşatarak ürünlerini pazarlamaya  yöneltmektedir. Bir başka deyişle…

Özet I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

Türk Kültüründe Dağ Kültü ve Bir Yüce Dağ: Halbaba

                                                                                  Mehmet ÖZDEMİR

İnsanoğlunun yaşamıyla birlikte ortaya çıkan inanç sistemleri, ilkel toplumlardan günümüzün modern toplumlarına değin çeşitli değişim ve dönüşümlerle birlikte varlığını sürdürmeye devam etmiştir. Sözü edilen bu inanç sitemleri, bir takım kültler, din hüviyeti kazanamamış bir takım pratikler ve çeşitli dinler bünyesinde yer alan ritüellerden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen dağ kültünün ya da dağların kutsallığına olan inancın, ilk olarak kabile hayatı yaşayan ilkel toplumlarda ortaya çıktığı, sosyal yaşamdaki değişim…

Özet I  Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

Haşim Nahit Erbil’in Kaleminden Millî Mücadele Yılları

                                                                                       Veysel ERGİN

Kültür tarihimizde büyük hizmetleri olan nice insan, nefes alma sırasını savdıktan sonra, bu toprağın bağrına öylesine siniyor ki onları hatırlayan bile pek çıkmıyor. Hele bu şahıslar, tek kişilik bir kalem ordusu gibi, birçok alanla meşgul olmak zorunda kaldığı için belli bir alanda sivrilememiş veya dönemin fikrî ve siyasî havasına ters düşmüşse, yeni nesillerin onları tanıması adeta…

Özet I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

Metinden Mekâna; Kültürel Farklılıkların Alice’in Kaçış Uzamı
Bağlamında İncelenmesi

Çağıl YURDAKUL - Filiz ÖZER

 ‘Resimsiz ve sohbetsiz bir kitabın ne amacı olabilir ki? Diye düşündü Alice’

                                                                       Lewis Carroll (Carroll, 2010) 

Viktoryan dönemin ünlü yazarlarından Lewis Carroll’ın 1865 senesinde kaleme aldığı Alice Harikalar Diyarında isimli fantastik masal, Alice isimli küçük bir kızın, ablasının okuduğu hikâyeden sıkılıp uykuya dalmasıyla başlar. Gördüğü beyaz tavşanın peşi sıra giderek “harikalar diyarını” keşfeden Alice, burada atıldığı türlü maceralarla birlikte, yazıldığı dönemden günümüze kadar her yaştan okuyucunun…

Özet I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

  

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Mesleki Yeterliliklerine
İlişkin Öğrenci Algıları

                                                                                               Erol KOÇOĞLU 

Öğretmenlik insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biridir. Çünkü bu meslek sayesinde insanların hayatlarında öğrenme kavramı önemli bir şekilde yer almaya başlamıştır. Öğrenmenin tanımı konusunda insanların farklı fikirde olması önemli olduğu gibi öğrenmenin sonucu, yöntemi ve sebeplerindeki fikir ayrılıkları da önemli bir yer tutmaktadır. Öğrenme, doğuştan getirilen davranışlar, eğilimler, olgunlaşma ve …

Özet I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanları Hakkındaki
Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği

Betül BOZDOĞAN - Ümit ŞENGÜL - Aykut Emre BOZDOĞAN

Bilgi çağını yaşadığımız bu günlerde özellikle bilimdeki ve teknolojideki baş döndürücü gelişmelere ayak uyduran toplumlar yetiştirmek kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu kapsamda ülkemizde 2000’li yıllardan sonra eğitim programlarında kapsamlı reformlara gidilmiştir ve yeni bakış açıları ortaya konarak köklü düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme yapılan derslerden birisi de ilköğretim programı içerisinde yer alan Fen ve Teknoloji dersi’dir. 

Özet Tam Metin

 

       -----------------------------------------------------------------------------------

 

Süreç Temelli Yazma Modellerinin İlkokul Dördüncü Sınıf
Öğrencilerinin Yazım–Noktalama Becerisine ve Yazma Eğilimine Etkisi

Esra SEVER - Aysel MEMİŞ

Yazma becerisi; öğrencinin konuyu ortaya koyması, konuyla ilgili hazırlık yapması, yazıyı planlaması, gerekli düzenlemeleri ve düzeltmeleri yapması, yazının bölümlerini oluşturması, cümleler arasında akıcılığı sağlaması, kelimelerin seçimi, yazım- noktalamayı doğru kullanması, ana düşüncenin anlaşılması ve okuyucuya doğru ulaşmasını sağlayan birçok alt becerinin bir araya gelmesinden…

Özet I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir İnceleme

                                                                          Lokman TAŞKESENLİOĞLU 

İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı olarak adlandırılabileceği ve bu bilgiye ulaşmanın her zamankinden çok kolay olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Fakat bu durum okumanın değerini düşürmemekte, tam tersine sadece bilgi edinme yolu olarak görülmemesi için bir ortam hazırlamaktadır.

Çağın hızlı gidişine ayak uydurabilmek ve toplum içinde her bakımdan önemli bir yerde olabilmek için bireyin muhakkak eğitim ve öğretimin temeli olan okuma alışkanlığı kazanması gerekmektedir…

Özet I  Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

XI-XIII. Yüzyıllar Arası Kayseri ve Çevresine Genel Bir Bakış

                                                                                                Abdullah KAYA

Hemen hemen Anadolu’nun ortasında ve büyük bir ovanın üzerinde kurulan Kayseri, doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan ana yollara hâkimdir. Mısır ve Suriye ile Anadolu’da egemen olan çeşitli devletlerin aralarındaki ilişkilerinden dolayı Kayseri XVI. yüzyıla kadar önemini arttırmıştır ve (Edhem, 1982, s.18) ehemmiyet açısından devrinin Anadolu’nun şehirlerinden aşağıda değildir. Kayseri, tarih boyunca birçok olaylara sahne olmuş ve Danişmentlilerden itibaren inşa edilen vakıf eserler sayesinde Anadolu’da Türk-İslâm kimliği kazanan şehirlerden biri olma hüviyetine…

Özet I Tam Metin

 

        -----------------------------------------------------------------------------------

 

Öğretmen Adaylarının Cinsellik Konusundaki Tutumlarının
Cinsiyet ve Cinsel Deneyimlerine Göre İncelenmesi

                                Ümit DENİZ - Aysel TÜFEKCİ - Ömer Rıfkı ÖNDER

Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. Toplumun kadın ve erkek olarak bireye yönelik algısı ve beklentisi ise toplumsal cinsiyet olarak adlandırılmaktadır. Kadın ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rollerini ve sorumluluklarını anlatır (Sağlık Bakanlığı, 2005).

            Yaşam boyu süren cinsellik, cinsel yönelim ve davranışlar ile kendilik kavramının bütünleşmesidir (Brown, 2000). Bireyin içinde büyüdüğü ailenin ve toplumun değer yargıları, kültürü, medya, din, ekonomik, politik çevre ve biyolojik yapı gibi birçok faktörden etkilenir. Bu faktörlerin etkisi ile cinsel kimlik, cinsel özdeşim, ...

Özet I Tam Metin

 

       -----------------------------------------------------------------------------------

 

Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Avrupa Barışı İçin
Önemli Bir Adım: Locarno Konferansı

                                                            Erkan CEVİZLİLER - Ali Servet ÖNCÜ

İki yüz yılı aşkın bir süre Avrupa’nın zirvedeki gücü olmak için mücadele eden Fransa, galip olmasına rağmen Birinci Dünya Savaşı sonrasında, sınırlarını yenilmiş olan Almanya’ya karşı bile koruyabilme kapasitesi olduğuna inanmayan bir devlet haline gelmişti. Savaş Fransa’yı tüketmiş, herkeste barışın daha çok felaket getireceğine dair bir düşünce oluşmuştu. Var olmak için savaşan Fransa, şimdi de bir nevi kişiliği için kavga vermeye başlamıştı. Bundan dolayı da savaştan sonraki dönemde dış politikasını, tekrar güçlenip kendisi için tehlike oluşturmasının önüne geçmek için, Almanya’yı askeri, siyasi ve ekonomik …  

Özet I  Tam Metin