Özel Sayı - Eğitim Özel Sayısı (Cilt II)

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Özel Sayısı (Cilt II)' i indirmek için tıklayınız.

Eğitim Özel Sayısı Makaleler

 

Yükseköğretimde Coğrafya Derslerinin Öğretiminde CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Kullanımının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Namık Tanfer ALTAŞ

Yavuz DEĞİRMENCİ

     Bu araştırmanın amacı, dünyada özellikle eğitim ortamlarında kullanımı her geçen gün artan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) yükseköğretimde kullanımının değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Bayburt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören ikinci sınıf öğrencilerinden...

Tam Metin

 

 

Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Kavramlarının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumlarının Araştırılması

Ufuk TÖMAN

Sabiha ODABAŞI ÇİMER

Atilla ÇİMER

 

     Bu araştırmanın amacı; ortaokul, lise ve üniversite seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum kavramlarını anlama düzeylerini ve mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu araştırma gelişimci araştırma yöntemi içerisinde enlemesine yapılmış bir çalışmadır. Bu yöntem dahilinde veri toplama aracı olarak kavramsal...

Tam Metin

 

 

Öğretmen Adaylarının Aktif Öğrenmeye Yönelik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Serhat SÜRAL

     Günümüz eğitim anlayışında yapılandırmacı eğitim felsefesi benimsenmektedir. Bu anlayışın her boyutunda ifade edilen, öğrencinin aktif olarak süreçte yer alması, öğretmenin ise rehber pozisyonunda bulunması gerektiği bilinmektedir. Aktif öğrenme modelini ve bu modelin getirdiği birçok yöntem ve tekniği...

Tam Metin

 

 

 

Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Teknolojileri ve Materyalleri

 

Elif MAMUR YILMAZ

Sema BİLİCİ

     Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okulları görsel sanatlar öğretmenlerinin görsel sanatlar dersinde kullandıkları öğretim teknolojileri ve materyallerini belirlemektir. Araştırma verileri Bolu ili ilköğretim okullarından beş görsel sanatlar öğretmeni ile yüz yüze yapılan görüşmeler yoluyla...

Tam Metin

 

 

 
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görev Sürecinde Yaşadıkları Eğitimsel Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 

Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK

Niyazi KAYA

Emel DURMAZ

     Bu araştırmada Türkiye genelinde MEB'e bağlı okullarda görev yapmakta olan okul öncesi öğretmenlerinin görevleri sürecinde okul yöneticileri, zümre öğretmenleri ve branş öğretmenleriyle karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirdikleri çözüm önerileri incelenmiştir. Araştırma, tarama modelindedir. Veriler nitel araştırma yöntemi...

Tam Metin

 

 

 
Reading Instruction, Its Place in the Current Primary Education Curriculum of Turkey and Misbeliefs about Reading Instruction

 

Veli KUTAY

     Reading is one of the main components of literacy. Reading instruction is an important part of language acquisition process and different reading instruction methods might be used to teach reading. Turkey began to implement a new primary education curriculum in 2004. In the new curriculum, previous reading instruction method...

Tam Metin

 

 

 
Tarihsel Düşünme Becerileri İle Tarih Okuryazarlığı Becerilerinin Karşılaştırılması

 

Murat KEÇE

     Bu çalışmada tarih öğretim programlarına yön veren iki temel beceri (tarihsel düşünme ve tarih okuryazarlığı) karşılaştırılmıştır. Araştırmada literatür taraması kullanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre tarih okuryazarlığı becerileri ile tarihsel düşünme becerilerinin büyük oranda örtüştüğü tespit edilmiştir. Tarihsel düşünme becerilerinin...

Tam Metin

 

 

 
Öğrenci Algılarına Göre Akademik Personelin İletişim Becerilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Meslek Yüksekokulu Örneği

 

Tevfik UZUN

Ahmet AYIK

     Bu araştırmanın amacı, öğrenci algılarına göre akademik personelin iletişim becerileri düzeyini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir Devlet Üniversitesinin Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 358 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak...

Tam Metin

 

 

 
Veli Görüşlerine Göre Ortaokul Öğrencilerinin Medya Okuma Düzeyleri

 

Erhan GÖRMEZ

     Bu araştırmanın amacı, öğrenci velilerinin görüşleri doğrultusunda medya okuryazarlığı dersini almış ve almamış ortaokul öğrencilerinin medya okuma düzeylerini ev ortamında ne derece sergileyebildiklerini ortaya koyabilmektir. Bu araştırmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi...

Tam Metin

 

 

 
Yurt Dışında Türkçe Dersi Gören Öğrencilerin Derse ilişkin Memnuniyet Düzeyleri

 

Erdal ÖZCAN

Gökmen BOZTİLKİ

Bekir İNCE

     Bu araştırmanın amacı, yurt dışında öğrenim gören ve bulundukları ülkede Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam eden iki dilli Türk öğrencilerin, dersin yapıldığı yerin fiziksel imkânları, ders kapsamında sağlanan olanaklar, ders veren öğretmenlerin nitelikleri, ders araç gereçlerinin taşıdıkları özellikler gibi...

Tam Metin

 

 

 
Kadın Okul Yöneticilerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeyleri

 

Nezahat GÜÇLÜ

Öznur TULUNAY ATEŞ

Neslin İHTİYAROĞLU

     Bu araştırmanın amacı kadın okul yöneticilerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerini ve durumluk ve sürekli kaygı düzeyi ile medeni durum, çocuk sahibi olma ve görev yaptığı öğretim kademesi gibi demografik değişkenlerle arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak...

Tam Metin

 

 

 
İlköğretim Okulu Yönetici Ve Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Geliştirme Aracı Olarak Hesap Verebilirlik

 

Fatmanur ÖZEN

     Demokrasi için doğal bir gereklilik olan hesap verme, eğitim üzerinden yalnızca öğrencilerin ve ailelerin memnuniyetini değil aynı zamanda tüm vergi mükelleflerinin eğitme ayrılan ülke gelilerinin ne denli verimli kullanıldığını belgelediği için, eğitim hizmeti veren kurumların profesyonelliğinin bir ölçütüdür. Bu doğrultuda bu araştırmada amaç...

Tam Metin

 

 

 
Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babaların Babalık Rolü Algısı İle Çocuklarının Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Didem TÜRKOĞLU

Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN

     Bu araştırma; okul öncesi dönem çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ile çocuklarının sosyal becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Ankara ilinde resmi ilköğretim okullarının anasınıfları ile resmi bağımsız anaokullarına devam eden 48-60 ay...

Tam Metin

 

 

 
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Becerilerinin Okula Başlama Yaşına Göre Değerlendirilmesi

 

Seher BAYAT

     Bu çalışmada ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sesli okuma becerilerinin değerlendirilmesi ve okula başlama yaşına göre sesli okuma başarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın modeli "betimleyici, tarama modeli"dir Araştırma Ordu ili...

Tam Metin

 

 

 
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kariyer Planları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları

 

Gamze TEZCAN

Salih Zeki GENÇ

     Çalışmanın amacı, ilköğretim bölümü öğretmen adaylarının kariyer planlarını ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemektir. Çalışmanın örneklemi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği anabilim dallarında...

Tam Metin

 

 

 
Fen Bilgisi Ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Ağır Metal Ve Radyasyon Kirliliği Konusunda Bilgi Düzeyleri: Giresun Üniversitesi Örneği

 

Göknur AYDIN

Bahadır KOZ

Aykut Emre BOZDOĞAN

     Günümüz dünyasında en önemli sorunlardan biri olan çevre kirliliği insan sağlığını ve doğanın geleceğini tehdit etmektedir. Özellikle gelişen teknolojiyle birlikte çevre kirliliğinin türleri olarak bilinen ağır metal ve radyasyon kirliliği üzerinde soru işaretleri giderek artmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada İlköğretim Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen adaylarının...

Tam Metin

 

 

Farklı Denetim Odağına Sahip Öğrencilerin Okul Bağlılık Düzeylerinin İncelenmesi

Neslin İHTİYAROĞLU

Esra DEMİR

     Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrenci görüşlerine göre farklı denetim odağına sahip öğrencilerin okul bağlılık düzeylerini belirlemektir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı araştırmada; Ankara ilindeki 5 ilçeden toplam 475 lise öğrencisine “Rotter'in İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği” ve “Okul Bağlılığı Ölçeği” uygulanarak elde edilen veriler...

Tam Metin

 

 

Eğitime Adanmış Bir Ömür: Efsane Öğretmen Tekışık

Yüksel KAVAK

     Öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bu toplantıda TEKIŞIK ailesini temsilen aramızda bulunan Sayın Işık TEKIŞIK, Sayın Işıl TEKIŞIK KARABIYIK ve Sayın Erol Ünal KARABIYIK'ı hem selamlamak istiyorum hem de yakın bir geçmişte sevgili babalarını kaybettikleri için kendilerine tekrar burada baş sağlığı diliyorum.

Tam Metin