Sayı 15

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 15' i indirmek için tıklayınız.

 

15. Sayı Makaleleri

Yazar Makale Adı Tam Metin
Zuhal ARDA
Türk Halk Kültüründe Karagöz-Hacivat İmgesi ve Nuri Abaç'ın Resimlerine Yansımaları
Anahtar Kelimeler: 
Karagöz, Hacivat, Gelenek, Nuri Abaç, Çağdaş Türk Resmi

Karagöz-Hacivat Motif InTurkish Folk Culture and Reflections To Pictures Of Artist Nuri Abaç
Keywords: 
Karagöz, Hacivat, Tradition, Nuri Abaç, Contemporary Turkish Painting
 
Mehmet ÖZMENLİ
Kıbrıs'ın Stratejik Önemi (I. Haçlı Seferi Esnasında Doğu Akdeniz Liman Kentleri ile Olan İlişkiler )
Anahtar Kelimeler: 
Haçlı Seferleri , Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Lojistik, Türk Devletleri

Strategic Importance Of Cyprus (Relations With Eastern Mediterranean Port Cities During The First Crusade)
Keywords: 
Crusades, Cyprus, Eastern Mediterranean, Logistics, Turkish States
 
Hadiye YILMAZ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnâmesi 1925-1926'da Giresun Vilayet
Anahtar Kelimeler: 
Giresun vilayeti, salnâme 1926, ekonomik yapı

Giresun Province in the Yearbook of the Turkish Republic 1925-1926
Keywords: 
Giresun province, yearbook 1926, economic structure
 
Selahattin YILMAZ
Görsel Sanatlar (Resim-İş) Öğretmenliği Özel Yetenek Seçme Sınavları İçin Düzenlenen Görsel Algı Testlerinin Akademik Başarısıyla İlişkisi
Anahtar Kelimeler: 
Görsel sanatlar, Özel yetenek sınavı, Görsel algı testi

The relation between visual perception tests organized for special talent exams and academic achievement in art teaching program
Keywords: 
Visual arts, Special talent exams, Visual perception tests
 
Yerlan ZHIYENBAYEV
Mağcan Cumabayev'in Şiirinde Mekân
Anahtar Kelimeler: 
20. yüzyıl başı Kazak edebiyatı, Mağcan Cumabayev, mekân, vatan sevgisi, millî kimlik

The Place in Magzhan Zhumabayev's Poetry
Keywords: 
The 20th century Kazakh Literature, Magzhan Zhumabayev, place, patriotism, national identity
 
Fatih SAKALLI
Erendiz Atasü'den Bir Durum Hikâyesi : “Kısa Bir Üzüntü”
Anahtar Kelimeler: 
Erendiz Atasü, durum hikâyesi, Kısa Bir Üzüntü, anne, kadın

A Situation Story by Erendiz Atasü: “Kısa Bir Üzüntü”
Keywords: 
Erendiz Atasü, situation story, Kısa Bir Üzüntü, mother, woman
 
Gamze BULGAN
Osman Çeviksoy'un Romanında Anadolu'nun İzi : Başıma Dağlar Düştü
Anahtar Kelimeler: 
Osman Çeviksoy, edebiyat ve sosyoloji, toplumcu gerçekçilik, roman tahlili 

Indication of Anatolia in the Novel of Osman Çeviksoy: Başıma Dağlar Düştü
Keywords: 
Osman Çeviksoy, literature and sociology, socialist realism, the novel assoy
 
Mehmet Akif KORKMAZ
Âşıklık Bağlamında Karadeniz Kemençeciliği
Anahtar Kelimeler: 
Doğu Karadeniz'de TRT'den önceki müzik geleneği, otçu göçleri, yaylacılık ve şenlikler, kemençecilik kültürü

East Black Sea Folksongs Played With “Kemençe” In “Âşık” Tradition Context
Keywords: 
Traditional music of East Black Sea Region before TRT broadcasting, seasonal migration for animal breeding, transhumance and festivals, “kemençe” culture
 
Mine CERANOĞLU
Şebinkarahisar Geleneksel Kadın Giysileri ve Şebinkarahisar Geleneksel Kadın Giysi Kültürünü Yaşatan Folklor Elçisi Zeynep Demirbaş
Anahtar Kelimeler: 
Geleneksel giyim, folklor, insan, kadın, kültür

Traditional Woman Clothes of Sebinkarahisar And Zeynep Demirbaş, Folklore Envoy, Keeping Alive Traditional Woman Clothing of Culture
Keywords: 
Traditional clothing, folklore, human, women, culture
 
Seda ÜNSAR
Sekülerizmin Çoklu Epistemolojiler Üzerine
Anahtar Kelimeler: 
Sekülerizm, (Neo)liberalizm, Kapitalizm, Demokrasi, Oryantalizm

On the Multiple Epistemologies of Secularism
Keywords: 
Secularism, (Neo)liberalism, Capitalism, Democracy, Orientalism
 
Cenk ÖZGEN
Türkiye'nin Savunma Sanayii Politikasının Analizi: Türk Savunma Sanayii Politikası ve Stratejisi Esasları Dokümanı Örneği
Anahtar Kelimeler: 
Kamu Politikası Analizi, Süreç Modeli, Savunma Sanayii, Türk Savunma Sanayii Politikası ve Stratejisi Esasları, Milli Savunma Bakanlığı

The Analysis of Turkey's Defence Industry Policy: Example of Turkish Defence Industry Policy and Strategy Principles Document
Keywords: 
Public Policy Analysis, Process Model, Defence Industry, Turkish Defence Industry Policy and Strategy Principles, Ministry of National Defence
 
Kadir SANCAK
Türkiye-Ermenistan İlişkilerinin Normalleşmesinde Kamu Diplomasisinin Önemi
Anahtar Kelimeler: 
Türkiye, Ermenistan, Kamu Diplomasisi, Azerbaycan, TV Yayınları

The Importance Of Public Diplomacy In The Normalization Of The Relations Between Turkey And Armenia
Keywords: 
Turkey, Armenia, Public Diplomacy, Azerbaijan, TV Broadcasting
 
Necdet EKİNCİ
Medya Bataklığında Büyüyen Bir Sorun: Terörizm
Anahtar Kelimeler: 
Terörizm, Medya, kamuoyu, korku, şiddet

A Problem Growing In The Marsh Media: Terrorism
Keywords: 
terrorism, the media, public opinion, fear, violence
 
Mehmet OKUR
Trabzon Limanı ve Avrupa-Türkiye-İran Ticarî İlişkileri Açısından Önemi
Anahtar Kelimeler: 
Trabzon, Trabzon Limanı, Karadeniz, İran, Ticaret yolu

Trabzon Port and it's Importance in the Commercial Relations Between European-Turkey-Iran
Keywords: 
Trabzon, Trabzon Port, The Black Sea, Iran, Trade Rout
 
Hamit ŞAFAKCI
Osmanlı Dönemi Artvin-Merkez Camileri
Anahtar Kelimeler: 
Osmanlı, Artvin, Salih Bey Camii, Çarşı Camii, Orta Camii

The City Center Mosques of Artvin During the Ottoman Era
Keywords: 
Ottoman, Artvin, Salih Bey Mosque, Çarşı Mosque, Orta Mosque
 
İsa ŞEN
Biyoekonomi: Mavi Büyüme ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Rolü
Anahtar Kelimeler: 
Biyoekonomi, Mavi Büyüme, Yetiştiricilik

Bioeconomy: The Role of Blue Growth and Aquaculture
Keywords: 
Bioeconomy, Blue growth, Aquaculture
 
Maide ORÇAN KAÇAN

Elçin YAZICI

Adalet KANDIR

Ebeveynlerin Çocukların Matematik Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Anahtar Kelimeler: 
Okul önces eğitim, ebeveyn katılımı, matematik eğitimi

Examining Parents' Views On Children's Mathematics Education
Keywords: 
Preschool Education, Parent Involvement, Math Education
 
Atınç OLCAY

Metin SÜRME

Mehmet DÜZGÜN

Murat ÇİNPOLAT

Turizm Önlisans Öğrencilerinin Eğitimlerine İlişkin Beklentileri
Anahtar Kelimeler: 
Turizm eğitimi, beklenti, önlisans

Expectations Regarding the Education of Tourism Undergradute Students
Keywords: 
Tourism education, expectation, undergraduate
 
Duran AYDINÖZÜ

Ufuk SÖZCÜ

Vedat AKBAŞ

Coğrafya Öğretiminde EBA İçeriklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi
Anahtar Kelimeler: 
Coğrafya Öğretimi, EBA (Eğitim Bilişim Ağı), Eğitim Teknolojisi

The Impact Of The EBA Content On Student Achievement In Geography Education
Keywords: 
Geography Education, EBA (Education Information Network), Education Technology
 
Sedat MADEN

Aslı MADEN

Bilgisayar Destekli Dil Bilgisi Öğretimi: Hipermetin Kullanımı
Anahtar Kelimeler: 
Bilgisayar destekli öğretim, dil bilgisi öğretimi, hipermetin, başarı, görüş

Computer Assisted Language Teaching: Hypertext Usage
Keywords: 
Computer-assisted teaching, teaching grammar, hypertext, success, opinion
 
Erhan KILINÇ

Meryem KILIÇ

Nuriye Nesrin İPEKÇİ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Atılganlık ve Özgecilik Düzeyleri ile Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi
Anahtar Kelimeler: 
SHMYO Öğrencileri, Benlik Saygısı, Atılganlık Düzeyi, Özgecilik

Self-Esteem, Assertiveness and Altruism Levels of SHMYO Students and Investigation of Relationship Between Them
Keywords: 
SHMYO students, Self-Esteem, Assertiveness level, Altruism