Sayı 1

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 1' i indirmek için tıklayınız.

 

 

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Müge Yılmaz*,

Ahmet Üstün**,

Hatice Odacı***

Sosyal bir varlık olan insan çevresindeki bireylerle iletişim kurmak durumundadır. Temel olarak iletişimin bir ihtiyaç olduğunu söylemek mümkündür. İnsan, evrim merdiveninin en üst basamağını işgal eden, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık öğrenilmiş davranışlarla iletişim kuran tek varlıktır (Ergin ve Birol, 2005).

 

 

 

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarında Karşılaşılan Yazım ve Noktalama Hataları (Giresun Örneklemi)

Şenol SANCAK*,

Erhan DURUKAN**,

Mehmet ALVER***

Dil; düşünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve eylem yönünden ortak olan ögeler ve kurallardan yararlanılarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü, gelişmiş bir dizgedir. Bir toplumu ulus yapan bağların en güçlüsü, dildir. Bireyleri ulusuna, yurduna, geçmişine sıkı sıkıya bağlar; kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen dil, bireyi geçmişle gelecek arasındaki…

 

Türk İş Hukukunda İbra Sözleşmesi

Dursun Faruk ÖZTÜRK

 

İbra sözleşmesi bir alacağı sona erdiren, bir haktan vazgeçildiğini bildiren ve borçluyu borcundan kurtaran irade beyanını içeren sözleşmelerdir. Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiş olan ibra sözleşmeleri, doktrin ve uygulama ile geliştirilmiş, irade muhtariyeti ve sözleşme serbestîsi ilkeleri sayesinde hukukumuza kazandırılmıştır...

 

 

Türkiye-Suriye İlişkilerinde Terör Sorunu

Kaan GAYTANCIOĞLU*

 Sinem GÖÇ**

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki siyasal ve sosyal değişiklikler Türkiye’nin Güney ve Doğu bölgelerinin, ülkenin diğer bölgeleriyle uyumunu gerekli kılmıştır. Fakat bunun gerçekleşememesi yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu bölgelerde eğitim düzeyinin artması beklentileri artırmış, bu beklentilerin zamanında veya yeterince karşılanamaması, çarelerinin kısa yoldan aranmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum bölgede şiddet eğilimli kişilerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Gizli örgütlenmeler bölgede faaliyetlere başlamıştır. Gizli örgütlenmeler içerisinde bazı isimler ön plana çıkmıştır. Bunların en bilineni…

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimin Zorunlu Eğitim Kapsamına Alınmasına İlişkin

Görüşleri ve Beklentileri

Serdar KESİCİOĞLU*
Fatma ALİSİNANOĞLU**

Okul öncesi eğitiminin amacı, temel kavramları kazandırarak çocuğun duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etmesine, girişimci ve araştırmacı olmasına, öz denetimini sağlamasına yardımcı olmak ve kendi haklarına ve başkalarının haklarına saygılı olmasına, bağımsız hareket eden çocuklar yetiştirerek onları ilköğretime hazırlamaktır (Yıldız, 1998). Okul öncesi eğitim bu amaçlara hareket etmekle birlikte…

 

Özel Eğitim Kurumlarının İhtiyaç Analizi: Sinop Örneklemi

Hakan UŞAKLI*

Özel eğitim, farklı eğitim ortamlarının birtakım özür gruplarına göre özel eğitime muhtaç çocuklar için düzenlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden özel eğitime muhtaç çocukların hayata kazandırılması, kendilerini geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri için özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Ataman (2005), Eripek (2002)’ye gönderme yaparak yetersizliği olan çocuk kavramına dikkat çekmiştir. Bu durumda yetersizliği olan çocuk eğitim alabilmesi için özel olarak düzenlenmiş…

 

 

The Selection of Quality Content Area Textbooks

Kaliteli Bir Ders Kitabı İçin Seçim Kriterleri

Mustafa ULUSOY*

 

Around the fourth grade reading to learn becomes learning to read because students need to read and understand content area textbooks that include charts, graphs, and special vocabulary (Forsten, Grant, & Hollas, 2003). Providing information is the primary purpose of content area textbooks (Anderson, & Armbruster, 1984). In schools, 75-90 percent of instructional content and activities are determined by these books (Chambliss & Calfee, 1998). As textbooks are heavily used in content areas, teachers would like to select the best books that maximize students’ learning. According to Rice and Rice (1982), serving as a member of a textbook selection committee can be viewed as one of the most significant…

 

 

 

Kırım’ın Karasu Kazası’nda Bulunan Ticari Mekanlar ve Vakıf Eserleri, 1683–1744

(Şer’iyye Sicillerine Göre)

Nuri KAVAK*

 

Araştırmamızın sınırlarını, Karasu kazasına ait olan sicillerin 61 yıllık süreci oluşturmaktadır (1683–1744). Hedefimiz ise birinci elden kaynaklar olması münasebetiyle sicillerden elde ettiğimiz veriler ışığında, Karasu kazasının kültürel tarihinin bir kısmını oluşturan fiziki mekanları ortaya çıkarmaktır. Böylece günümüze ulaşamamış ama bir zamanlar var olduğunu bildiğimiz eserleri gün yüzüne çıkararak önemli bir boşluğun doldurulması amaçlanmıştır. Öte yandan Karasu kazası…

 

 

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı İle XX. Yüzyılın Başlarında Giresun Kazasında Eğitim

Oktay KARAMAN*

 

İnsanoğlunun var oluşundan itibaren medeniyet adına ortaya çıkan her gelişmenin arkasında eğitim olmuştur. İnsanoğlu tarih boyunca eğitimin önemini anlamış ve eğitim sayesinde gelişme ortaya koymuş, bir arada yaşama arzusu ile şehirleşmeler başlamıştır. Şehirlerin toplum yaşantısında etkili olmalarının bir önemli nedeni de hiç şüphesiz birer kültür merkezi olmalarıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Tanzimat’ın ilânı sıralarına kadar uzanan dönemde, Türkiye toprakları üzerinde bulunan şehirler, topluma yön vermede birinci derecede etken olmuşlardır.

 

 

 

 

Konya Enerjetizm Felsefe Okulu

Emel KOÇ*

 

XIX. y.y.’daki bilimsel gelişmelerin felsefeye yansımasıyla ortaya çıkan enerjetizm, Alman filozofu ve kimyacısı W. Ostwald (1853–1938) tarafından savunulmuştur. Enerjetizm, modern şekliyle Ostwald tarafından ortaya atılıp savunulmuş olsa da onun felsefi temellerini evrende “….hareket miktarının sabit olmadığını, aksine canlı kuvvetlerin yani enerjinin sabit olduğunu” (Bolay 1990: 75) ortaya koyan Leibniz’de bulabilmek mümkündür. Enerjetizm, Mutlak Enerjetizm ve Maddeyle Sınırlı Enerjetizm olmak üzere…

 

 

 

Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimine Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Sevim GÜVEN*

Neşe TERTEMİZ**

Pınar BULUT***

Vatandaşlık kavramı, çok tartışılan bir kavram olması nedeniyle ilgili alanda birçok tanımla karşılaşmak mümkündür. Şenkal (2007) bu durumu, vatandaşlığın uğraştırıcı ve belirlenmiş kalıplar içinde olan bir kavram olması nedeniyle kesin bir tanımlamasının olmadığı şeklinde yorumlamaktadır. Bouineau (1996), “vatandaşlık (yurttaşlık), bulanıklaştırılması nedeniyle gittikçe anlamını yitiren içi boş sözcüklerdendir, herkes doğal bir şekilde vatandaşın ne olduğunu bilir, ama iş bu sözcükten neyin anlaşılması gerektiğini açıklamaya gelince o zaman her şey karmaşıklaşır” (s.109) diye bir açıklama getirmektedir.

 

 

Bir Popüler Kültür Ürünü Olarak Var mısın Yok musun? Yarışma Programının

Değerlendirilmesi

Tevfik UZUN*

 

Son günlerde Türk televizyonlarında, yarışma programlarının sayısı çoğalmış ve bu yarışma programlarına kitlelerin ilgisi çok fazla olmuştur. İzlenme oranının en yüksek olduğu saatlerde yayımlanan ve izlenme oranı oldukça yüksek olan bu yarışmalar, kazanılan paralarla, yarışmacılarıyla kitlelerin günlük hayatını oldukça sık meşgul etmiştir. İşte bu yarışmalardan biri ve makalemizin konusu olan Var Mısın Yok Musun? yarışma programı izlenme oranı ve popülerliği açısından diğerlerinin önüne geçmiştir. Medya Takip Merkezi’nin 2008 yılı Mart…

 

 

 

 

Kitap İnceleme

Eski Yazılı Metinler Sorunu ve “Hz. İsa’ya Açık Mektup” Üzerine

Hatem TÜRK*

Sosyal bir varlık olan insan çevresindeki bireylerle iletişim kurmak durumundadır. Temel olarak iletişimin bir ihtiyaç olduğunu söylemek mümkündür. İnsan, evrim merdiveninin en üst basamağını işgal eden, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık öğrenilmiş davranışlarla iletişim kuran tek varlıktır (Ergin ve Birol, 2005).