Sayı 13

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 13' ü indirmek için tıklayınız.

 

13. Sayı Makaleler

 

Öğretmen Adaylarının Engelli Öğrencilerin Normal Öğretim Sınıflarına Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşleri

Fatmanur ÖZEN

    Öğretmen adaylarının dahil etme (inclusive) eğitimine ilişkin tutumları, bu uygulamalara ilişkin istekliliklerini ve uygulama becerilerini etkilemektedir (Buell, Hallam, Gamel-McCormick, Scheer, 1999; Akt: Berry, 2010). Bu nedenle bu araştırmanın amacı...

Tam Metin

 

 

Görsel Kültür Kuramı Perspektifinde Sanat Eğitiminde Kavram Haritalarının Öğrenme ve Değerlendirme Sürecinde Kullanımı

Rukiye DİLLİ

Nuray MAMUR

 

     Günümüzde sanat eğitimi araştırmacıları çağdaş dünyada görselliğin artışına bağlı olarak, görsel okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini sanat eğitimi müfredatlarıyla bütünleştirme çabasındadır. Görsel kültür kuramı olarak adlandırılan bu çabalar...

Tam Metin

 

 

Üniversite Öğrencileri Arasında Kadına Yönelik Şiddet Tutumları: Cinsiyet, Bölüm Farklılıkları ve Akılcı Olmayan İnançlarının Etkileri

İhsan DÜŞMEZ

Yaşar BARUT

    Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm ve akılcı olmayan inançlarının kadına yönelik şiddet tutumu ile ilişkisini belirlemektir. Araştırma grubu, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerinin...

Tam Metin

 

 

 

Başlığında "Finansal Kriz"İfadesi Yer Alan Erişim İzinli Lisansüstü Tezlere Genel Bir Bakış (2002-2015)

 

Burcu AKKAYA

Selçuk BALI

 

     Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'na ait olan internet adresi üzerinde yer alan Ulusal Tez Merkezi hizmeti aracılığı ile erişim izni verilen, başlığında "finansal kriz" ifadesi yer alan ve 2002-2015 yılları arasında hazırlanmış olan lisansüstü...

Tam Metin

 

 

 
İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hatalarının İncelenmesi

 

Murat AŞICI

Coşkun KÜÇÜKTEPE

Aslıhan ALYILDIZ UĞURLU

    Bu çalışmanın amacı, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma hatalarını ve bu hatalara neden olan faktörleri belirlemektir. Nitel araştırmaya örnek teşkil eden araştırmanın çalışma grubunu 45 birinci sınıf öğrencisi ve 31 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Yazma hataları...

Tam Metin

 

 

 
 

 

Orta Öğretim Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersinde Spor Yapma ve Spora Katılma Beklentilerinin Araştırılması

 

Beytullah DÖNMEZ

Şevki KOLUKISA

Kürşad Han DÖNMEZ

Halil ÇOLAK

     Milli Eğitimin temel amacı, kişiyi beden, zihin, ahlak, ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı yetiştirmektir. Beden eğitimi dersi okullarda bu amaca hizmet etmek için eğitim programlarının bir parçası olarak yer almıştır. Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin...

Tam Metin

 

 

 
Reggio Emilia Yaklaşımına Genel Bir Bakış

 

Burhanettin KESKİN

     Bu makalede bir erken çocukluk eğitimi yaklaşımı olan Reggio Emilia şu kavramlar ışığında incelenmiştir: çevre, beliren müfredat, çocuk imajı, projeye dayalı öğrenme, dinleme, dokümantasyon ve sembolizasyon. Reggio Emilia yaklaşımına dayalı olarak...

Tam Metin

 

 

 
Türkü Söylemeye Yönelik Öğretim Modeli (Elazığ Yöresi Örneği)

 

Serkan ÖZTÜRK

Sadık ÖZÇELİK

      Bu bir ar-ge (araştırma-geliştirme) araştırmasıdır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda ses eğitimi alanında yapılan uygulamalarda, türkülerin de kullanıldığı, ancak tampere ses sisteminde...

Tam Metin

 

 

 
İktidar-Muhalefet İlişkileri Çerçevesinde 1956 Tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun Kabulü ve İlk Uygulamaları

 

Bülent AKKAYA

     Demokrat Parti (DP) 1950'de aldığı yüksek oy oranın verdiği özgüvenle tek başına iktidar olmuştur. DP iktidarı halkın yönetime katılması ve demokratikleşme için önemli bir fırsat olmuştur. DP, 1950-1954 yıllarında ekonomik alanda gerçekleştirdiği atılımlar...

Tam Metin

 

 

 
Türkiye'de İşsizlik Sorunu: Bölgesel Karşılaştırmalar

 

Kemal Kağan TURAN

Çiğdem ÖZARI

     İşsizlik sorunu sadece Türkiye'nin değil tüm dünya ülkelerinin ortak sorunudur. Son yıllarda Türkiye'de yaşanan olumlu ekonomik büyümeye rağmen işsizlik problemi büyük bir sorun olarak çözülmeyi beklemektedir. İşsizliğin miktarının ölçülemiyor olması nedeniyle...

Tam Metin

 

 

 
Ulus-Devletlerden Kozmopolitan Küreselleşmeye Uluslararası Siyaseti Yeniden İnşa Etmek: Arap Baharı Örneği

 

Kemal ÇİFTÇİ

     Bu makalede, uluslararası siyasetin insanlığın tarihsel gelişim seyri ve ortak değerler üzerine inşa edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Avrupa'da ulus-devletler dinin dünyevi yaşam alanından uzaklaştırılması ve devletlerin sekülerleşmesi üzerine...

Tam Metin

 

 

 
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki "Son Kuşlar" Metninin Ana Dil ve Yabancı Dil Olarak Öğretimi Yönünden Değerlendirilmesi

 

Hüseyin POLAT

     İlköğretimde takip edilen Türkçe ders kitaplarındaki metinler öğrencinin ana dili bilincinin farkında olabilmesine yardım ettiği için önemlidir. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim yedinci sını?ar için 2015 -2016 Eğitim Öğretim Yılı'nda...

Tam Metin

 

 

 
Örgütsel Davranış Değişkenleri Arasındaki İlişkinin Ağ Analizi İle İncelenmesi: Journal Of Organizational Behavior Dergisi Örneği

 

Ercan TURGUT

Memduh BEGENİRBAŞ

     Örgüte değer katan, eşsiz ve taklit edilemeyen bir kaynak olarak ortaya çıkan insan kaynağının etkin bir şekilde örgütün amaçları doğrultusunda yöneltilmesi, örgütlerin rakiplerine karşı üstünlük sağlamasında ve varlığını devam ettirmesinde...

Tam Metin

 

 

19. Yüzyıl Giresun Yapılarında Marsilya Tipi Kiremitler

Gazanfer İLTAR

     Giresun Adası 2011 Kilise Kazısı A-7 açmasında ve Giresun'daki 19. yüzyıl yapılarında gerçekleştirilen araştırmalarda farklı markalara ait Marsilya kiremitleri tespit edilmiştir. O tarihlerde Giresun'dan Avrupa ülkelerine ihraç edilen fındık ürününü...

Tam Metin

 

 

Konferans Tanıtım: 
Uluslararası Dede Korkut Konferansı (12-14 Ekim, 2015, Ankara, Türkiye)

Mehmet ÖZDEMİR

     “Dede Korkut Kitabı'nın Bulunuşunun 200. Yılı Anısına”

Tam Metin

 

 

Kitap İncelemesi: Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlık

Kübra KARADAĞ

     Bu çalışmada editörleri Ebru Gençtürk ve Kadir Karatekin olan Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar adlı kitap incelenmeye çalışılmıştır.

Tam Metin