Cilt10 - Sayı 18

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 18' i indirmek için tıklayınız.

 

Cilt 10 - 18. Sayı Makaleleri

Yazar Makale Adı Tam Metin
Deniz KAYA

Cenk KEŞAN

Çoklu Temsil Temelli Cebir Öğretimin Matematiğe Yönelik Tutuma Etkisi 
Anahtar Kelimeler: 
Cebir, çoklu temsil temelli öğretim, matematik, tutum. 

The Effect of Multiple-Representations Based on Algebra Instruction Attitudes toward Mathematics 
Keywords: 
Algebra, attitude, mathematics, multiple representation based on instruction.
 
Fadime ÜSTÜNER TOP

Ayşe Ferda OCAKÇI

Ergenlerde Sağlığı Geliştirme Modeli ve Bilgi İşlem Kuram Temelli Ağız Diş Sağlığı Davranışı Geliştirme 
Anahtar Kelimeler: 
Sağlığı geliştirme, ağız diş sağlığı davranışı, kuram ve model. 

Improving Oral and Dental Health Behavior Basing on Health Promotion Model and Theory of Information Processing in Adolescent 
Keywords: 
Health promotion, oral and dental health behavior, theories and models.
 
Hayriye ŞENGÜN

Seçil Gül MEYDAN YILDIZ

Avrupa Birliği Çevre Yönetim Sistemi
Anahtar Kelimeler: 
Avrupa Birliği, Çevre Eylem Programı, Avrupa Birliği Müktesebatı, Türkiye. 

European Union Environmental Management System 
Keywords: 
European Union, Environmental Action Program, European Union Acquis, Turkey.
 
Dilara AYLA

Yakup KÜÇÜKKALE

Cari Açıkların Sürdürülebilirliği: Literatür Taraması
Anahtar Kelimeler: 
Sürdürülebilirlik, Cari İşlemler Açığı, Makroekonomi. 

Sustainability Of Current Deficits: A Literature Rewiev 
Keywords: 
Sustainability, Current Account Deficit, Macroeconomics.
 
Fuat UÇAR
Türk Düşüncesinde Osmanlıcılık Fikrinin Ortaya Çıkışı ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri 
Anahtar Kelimeler: 
Islahat Fermanı, Kimlik, Osmanlıcılık, Tanzimat Fermanı, Vatandaşlık . 

Emerging of Ottomanism in Turkish Thought and Its Effects on Turkish Political Life 
Keywords: 
Royal Edict of Reform, Identity, Ottomanism, The Rescript of Gulhane, Citizenship.
 
Arzu BOY
1877-1878’den 1920’ye Kadar Kars ve Çevresinde Rus-Ermeni İşbirliği 
Anahtar Kelimeler: 
Kars, Ermeni, Rusya, Savaş, Sorun. 

The Russian-Armenian Cooperation in and around Kars from 1877-1878 to 1920 
Keywords: 
Kars, Armenian, Russia, War, Problem.
 
Tevfik UZUN
Öğretmenlerin Algıladığı Örgütsel Destek ile Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Örgütsel Güvenin Aracı Rolü 
Anahtar Kelimeler: 
Örgütsel destek, özdeşleşme, güven, işten ayrılma niyeti. 

Relationship among the Perceived Organizational Support, Organizational Identification and the Turnover Intention of Teachers: Mediating Role of the Organizational Trust 
Keywords: 
Organizational support, identification, trust, turnover intention.
 
Sinan YALÇIN

Durdağı AKAN

İsa YILDIRIM

Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Anahtar Kelimeler: 
Okul Yöneticisi, Öğretmen, Pozitif Psikolojik Sermaye, Liderlik Stili. 

Investigation of Relationship between School Leaders 'Leadership Styles and Teachers' Positive Psychological Capital Levels 
Keywords: 
School Manager, Teacher, PositivePsychologicalCapital, Leadership Style.
 
Selvihan SARI

Ümit ŞENGÜL

Tahmin-Gözlem-Açıklama ile Birleştirilmiş Örnek Olay Yönteminin Genel Kimya Deneylerinde Kullanılmasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına Etkisi 
Anahtar Kelimeler: 
Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Yöntemi, Örnek Olay Yöntemi, Akademik Başarı, Genel Kimya Deneyleri. 

Impact on Academic Success of Science Teacher Candidates of Used In General Chemistry Experiments of Case Study Method Combined With Predict-Observe-Explain Method 
Keywords: 
Predict – Observe – Explain (POE) Method, Case Study Method, Academic Achievement, General Chemistry Experiments.
 
Ertuğ CAN

Başak ARSLAN

Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri 
Anahtar Kelimeler: 
Öğretmen, Sınıf yönetimi, Öğrenci, Yeterlik. 

Students' Opinions Related to the Teacher Competences on Classroom Management 
Keywords: 
Teacher, Classroom management, Student, Competence.
 
Levent YAYCI
Üniversite Öğrencilerinde Empatik Eğilim ve Etkileşim Kaygısı Arasındaki İlişki 
Anahtar Kelimeler: 
Empati, Empatik Eğilim, Etkileşim Kaygısı Düzeyi. 

Relationship Between Empathetic Disposition and Interaction Anxiety in University Students 
Keywords: 
Empathy, Empathetic Disposition, Interaction Anxiety Level.
 
Mehmet ÖZDEMİR
Aşk ve Kahramanlık Konulu Türk Halk Hikâyelerinde Düşman Tipi 
Anahtar Kelimeler: 
Kültür, hikâye, tipoloji, kahraman, düşman, çatışma. 

The Enemy Type In Heroitic and Love Turkish Folk Stories 
Keywords: 
Culture, stories, typology, hero, enemy, clash.
 
Fatih SAKALLI
Mehmet Âkif Ersoy’un ‘Cenk Şarkısı’ ve ‘Ordunun Duası’ Şiirlerinde İstiklâl Marşı’nın İpuçları 
Anahtar Kelimeler: 
Mehmet Âkif Ersoy, İstiklâl Marşı, Cenk Şarkısı, Ordunun Duası, Şiir. 

Tips of Mehmet Akif Ersoy's Independence Anthem in 'Cenk Song' and 'Ordunun Duasi' Poetry 
Keywords: 
Mehmet Âkif Ersoy, Independence Anthem, Cenk Sarkısı, Ordunun Duası, Poetry.
 
Ülkü KARA DÜZGÜN
Türk Destanlarında Kahraman ve İktidar Olgusu 
Anahtar Kelimeler: 
Kahraman, Destan, İktidar, Tanrı, Epik. 

Hero and Power Phenomena in Turkish Epopees 
Keywords: 
Protagonist, Epopee, Power, God, Epic.
 
Sedat BAHADIR
Tasavvufta “Keramet Gösterme ve Sırrın İfşa Olması”nın Siyasi ve Sosyal Sonuçları 
Anahtar Kelimeler: 
Sır, keramet, veli, ifşa, idam. 

The Political and The Social Results of “Miracles and Disclosing The Secrets” in Mysticism
Keywords: 
Secret, miracle, veli, disclosure, execution.
 
Eray TURPCU

Gökalp Nuri SELÇUK

Hakan AKYURT

Uzungöl Yöresini Ziyaret Eden Yabancı Ekoturistlerin Memnuniyet Algısının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 
Anahtar Kelimeler: 
Ekoturist, Destinasyon Sadakati, Müşteri Memnuniyeti, Uzungöl. 

A Review on the Effect of Satisfaction Perception of the Foreign Ecotourists visiting Uzungöl region on the Destination Loyalty 
Keywords: 
Ecoturist, Destination Loyalty, Customer Satisfaction, Uzungöl. 
 
İrfan SANCAK
Türkiye’nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Kamu Diplomasisi Faaliyetlerinde Turizmin Rolü 
Anahtar Kelimeler: 
Kamu Diplomasisi, Turizm, Türkiye, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri. 

The Role Of Tourism On Turkey's Public Diplomacy Activities Towards Middle Asian Turkic Republics 
Keywords: 
Public Diplomacy, Tourism, Turkey, Middle Asian Turkic Republics..
 
Burcu Ayşenur AKBULUT

Olca SEZEN DOĞANCILI

Ankara’da Bulunan Seyahat Acentalarının Dokap (Doğu Karadeniz Projesi) İllerine Düzenlediği Turlar ve Web Sitelerinde Yer Alan Tur Programlarının İçerik Analizi
Anahtar Kelimeler: 
Seyahat Acentaları, Tur Programları,DOKAP. 

Tours Of Dokap Provinces By Ankara Travel Agencies And A Content Analysis Tour Informatıon Provided Online 
Keywords: 
Travel agencies, Tour programmes,DOKAP.
 
Reyhan ARSLAN AYAZLAR

Gamze GÜN

Yiyecek Deneyiminin Müşteri Memnuniyeti ve Davranışsal Niyetine Etkisi 
Anahtar Kelimeler: 
Yiyecek deneyimi, memnuniyet, davranışsal niyet, restoran işletmeleri, dinescape. 

The Effect of Food Experience on Customer Satisfaction and Behavioral Intention 
Keywords: 
Food experience, satisfaction, behavioral intention, restaurants, dinescape.
 
Cemal KAKIŞIM

Seven ERDOĞAN

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişimin Ardından Yaşanan Gelişmeler 
Anahtar Kelimeler: 
15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye, Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri. 

Turkey and European Union Relations and the Developments in the Aftermath of July 15th Military Coup Attempt 
Keywords: 
July 15th Coup Attempt, Turkey, European Union, Turkey- European Union Relations.