Sayı 16

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 16' yı indirmek için tıklayınız.

 

Yazar Makale Adı Tam Metin
Umut Tolga GÜMÜŞ

Zekayi ŞAKAR

Gürkan AKKIN

Mustafa ŞAHİN

Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değer İlişkisi: BİST’de İşlem Gören Çimento Firmaları Üzerine Bir Analiz
Anahtar Kelimeler: 
Firma değeri, finansal oranlar, panel veri analizi

The Ratios Used in Financial Analysis and Firm Value Relations : An Analysis on Cement Company In BIST Index
Keywords: 
Firm value, financial ratios, panel data analysis
 
Mustafa TUNÇER
Oflu Hocaların Yetiştikleri Medreseler, Talebe ve Medrese Sayılarına İlişkin Bazı Rivayetlerin Analizi
Anahtar Kelimeler: 
‘Oflu Hoca’, Medrese, Müderris. Medrese Sayıları

Madrasas of Graduated of Oflu Hodjas, Number of Studentsand Analysis of SomeRumors on Numbers of Madrasas
Keywords: 
Oflu Hoca, Madrasa, Teacher of Madrasa, Numbers of Madrasas
 
Kübra YILDIRIM

Cenk KEŞAN

Ortaokul Öğrencilerinin Üç Nokta ve Sonsuzluk Kavramına İlişkin Görüşleri
Anahtar Kelimeler: 
Ortaokul matematik dersi öğretim programı, Sonsuzluk, Üç nokta, Ortaokul öğrencileri

The Analysis of Secondary School Students’ Views on The Concepts of Triple Dot and Infinity
Keywords: 
Secondary school maths curriculum, Infinity, Triple dot, Secondary school students
 
Mustafa CİN

Güven ÖZDEM

Oğuz Serdar KESİCİOĞLU

Mehmet ALVER

Şerif Ali DEĞİRMENÇAY

Şenol SANCAK

Giresun Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Anahtar Kelimeler: 
Üniversite, Giresun Üniversitesi, Öğrenci memnuniyeti

Evaluation of Satisfaction of Students at Giresun University
Keywords: 
University, Giresun University, Student Satisfaction
 
Abdullah AYGÜN

Hayrettin KARADENİZ

Üniversite Gençlerinin Kur’an’a Dair İlgi, Algı ve Bilgileri: Giresun Üniversitesi Örneği
Anahtar Kelimeler: 
Kur’an, Üniversite Gençliği, İlgi, Algı, Bilgi

The Interests, Senses and Knowledges of University Youth About Quran: A Case Study of Giresun University
Keywords: 
Quran, UniversityYouth, Interest, Sense, Knowledge
 
Eray KARA

Bahri AYDIN

Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici, Akademik ve İdari Personelin Farklılığın Tanımına İlişkin Görüşleri
Anahtar Kelimeler: 
Farklılık, Yükseköğretim, Yönetici, Personel

Diversity Descriptions of Managers, Academic and Administratative Staff at Higher Education
Keywords: 
Diversity, Higher Education, Manager, Personnel 
 
Ahmet Mithat KİZİROĞLU
Türkiye'nin Nüfus Değişimine Göre İl Bazında Kentleşmesine Bir Bakış (1965-2014)
Anahtar Kelimeler: 
Kentleşme, Türkiye, Kentli Nüfus, Kentleşme Oranı, Kentleşme Hızı

An Outlook On The Change Of Population Of Turkey According To Its City-Based Urbanization
Keywords: 
Urbanization, Turkey, Urban Population, Urbanization Rate, Urbanization Speed
 
Musa GENÇ
İzmir-Dikili’nin Ekoturizm ve Açık Alan Rekreasyonu Potansiyeli: Tespit ve Tekliflerimiz
Anahtar Kelimeler: 
Ekoturizm, Açık Alan Rekreasyonu, İzmir, Dikili

Ecotourism and Outdoor Recreation Potential of Izmir-Dikili: Our Determination and Suggestions
Keywords: 
Ecotourism, Outdoor Recreation, Izmir, Dikili
 
Fügen DURLU-ÖZKAYA

Burcu Ayşenur AKBULUT

Dilay TULGA

Gastronomi Turizmi Engelleri Kapsamında Çölyak
Anahtar Kelimeler: 
Glütensiz Kurabiye, Çölyak, Gastronomi, Gıda Engelleri, Duyusal Analiz

Celiac as Gastronomy Tourism Barriers
Keywords: 
Gluten-free Cookies, Celiac, Gastronomy, Foodbarriers, Sensory Analysis
 
Ömer EMİRKADI
Türkiye Ekonomisinde Cari Denge Açığı Yapısal mı, Konjonktürel mi?
Anahtar Kelimeler: 
Cari Denge, Türkiye Ekonomisi, Dış Ticaret

Is Current Account Deficit in The Turkish Economy Structural or Countercylical?
Keywords: 
Current Account, Foreign Trade, Turkish Economy
 
İhsan CORA
Örgütlerin Yönetimi açısından Ahilik Örgütüne Genel Bir Bakış; Tarihi Bir Araştırma
Anahtar Kelimeler: 
Örgütlerin Yönetimi, Ahilik Örgütü, Esnaf ve Sanatkar, Ahilik Kültürü

An Overview Of Akhism From Management Of Organizations Perspective: A Historical Research
Keywords: 
Management of Organizations, Akhism Organization, Tradesman and Crafstman, Akhism Culture 
 
Hasan YÜREK
İnsan Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı: Şair Öldü
Anahtar Kelimeler: 
Roman, Sibel K. Türker, Şair Öldü

Unbearable Weight of Being a Human: Şair Öldü
Keywords: 
Novel, Sibel K. Türker, Şair Öldü
 
Yaşar ÇELİK

İhsan ONAY

Stajyer Öğrencilerin Okullarda Öğretmenden Öğrenciye Yönelik Şiddete İlişkin Gözlemleri
Anahtar Kelimeler: 
Okullarda Şiddet, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim, Eğitimde Şiddet

The Observations of Trainee Students Regarding to Violence to Student from Teachers in Schools
Keywords: 
Violence in Schools, Primary School, Secondary School, High School, Violence in Education
 
Mustafa UZOĞLU
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
Anahtar Kelimeler: 
Uzaktan Eğitim, Fen Bilgisi Öğretmen Adayları, Öğretmen Aday Görüşleri

Perceptions of Science Teacher Candidates on Distance Education
Keywords: 
Distance Education, Science Teacher Candidates, Perceptions
 
Elif MAMUR YILMAZ

Sema BİLİCİ

Öğretim Materyali Tasarım Sürecinin Resim-İş Öğretmen Adaylarının Devinişsel (Psikomotor) Alan Kazanımlarına Etkisi
Anahtar Kelimeler: 
Öğretim Materyali Tasarımı, Resim-İş Öğretmen Adayları, Devinişsel (Psikomotor) Alan Kazanımları

The Effects of the Process of Teaching Material Design on the Psyhomotor Domain Attainments of Preservice Art Teachers
Keywords: 
Teaching Material Design, Preservice Art Teachers, Psychomotor Domain Attainments
 
Mehmet Nuri KARDAŞ

Seda CEMAL

Değerler Eğitimi ve Türkçe Öğretiminde Değer Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmalara İlişkin Kaynakça Denemesi
Anahtar Kelimeler: 
Değer Eğitimi, Türkçe Öğretimi, Değer Eğitimi Kaynakçası

A Bibliography of Research Scrutinizing Education of Values and Education of Values in Turkish Language Instruction
Keywords: 
Education of values, Turkish Language Instruction, Bibliography of Education of Values
 
Hakan İSKENDER
Günlük Türünün Türkçe Öğretiminde Kullanım Olanakları Üzerine Bir Değerlendirme: Zlata’nın Günlüğü Örneği
Anahtar Kelimeler: 
Günlük, Türkçe Öğretimi, Çocuk Edebiyatı, Zlata’nın Günlüğü

An Evaluation of the Usage Possibilities of the Diary Genre in Teaching Turkish Language: The Case of Zlata’s Diary
Keywords: 
Diary, Turkish Language Teaching, Children’s Literature, Zlata’s Diary.
 
Demokaan DEMİREL
Eski Türklerde Devlet Sisteminin Mutlak Monarşik Modelden Ayrılan Yönleri
Anahtar Kelimeler: 
Devlet Yapısı, Ülke, Töre, Bağımsızlık, Monarşi

The Different Aspects of the Ancient Turkish State from Absolute Monarchial Model
Keywords: 
The State Structure, Territory, Law, Independence, Monarchy
 
Serpil YAYMAN ATASEVEN
Andy Warhol’un Resimlerinde Popüler Kültürün Etkisi
Anahtar Kelimeler: 
Popüler Kültür, Pop Sanat, Kitle Toplumu

Pop Culture’s Effect on Andy Warhol’s Paintings
Keywords: 
Popular Culture, Popart, Mass Society