Cilt10 - Sayı 19

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 19' u indirmek için tıklayınız.

 

Yazar Makale Adı Tam Metin
     
Ali YILMAZ
5. ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaokul ve Liselerde Okutulan Seçmeli Peygamberimizin Hayatı Dersine Yönelik Görüşleri: Giresun Örneği 
Anahtar Kelimeler: 
Din Eğitimi, Seçmeli Dersler, Peygamberimizin Hayatı Dersi, Peygamberin örnekliği, Rol-Model. 

Improving Oral and Dental Health Behavior Basing on Health Promotion Model and Theory of Information Processing in Adolescent 
Keywords: 
Religious education, selective subjects, the prophet’s education for life, Prophet’s example, roll model.
 
Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ

Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU

Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 
Anahtar Kelimeler: 
Örgütsel sapma ölçeği, örgütsel sapma, öğretim elemanı.

Perceived Organizational Deviance Behavior Scale: Validity and Reliability Study 
Keywords: 
Organizational deviance scale, organizational deviance, academic personnel
 
Figen ÇAM TOSUN
Öğrenci Gözüyle Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sistemi 
Anahtar Kelimeler: 
Türk eğitim sistemi, öğrenci görüşleri, eğitim sistemi sorunları, tarihsel bakış açısı 

Turkish Education System from Past to Present Based on Students’ Opinion 
Keywords: 
Turkish education system, student views, problems of educational system, historical perspective
 
Kürşad Han DÖNMEZ

Fzt. Emine KAYA

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Evde Terapötik Egzersiz Yapma Durumları
Anahtar Kelimeler: 
Rehabilitasyon, Egzersiz, Terapötik egzersiz. 

Special Education And Rehabilitation Students ' Home Therapeutic Exercise Situation 
Key words: 
Rehabilitation, Exercise, Therapeutic Exercise.
 
Mehmet Enes SAĞAR
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığına Yönelik Tutumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
Anahtar Kelimeler: 
Eğitim Fakültesi Öğrencileri, Sigara Bağımlılığı, Tutum, Yaşam Doyumu. 

Investigating the Relationships between Education Faculty Students' Attitudes Towards Smoking Addiction and Life Satisfaction
Keywords: 
Education Faculty Students, Smoking Addiction, Attitude, Life Satisfaction.
 
Osman Kubilay GÜL
Maarif Kongresi, Heyet-İ İlmiyeler ve Uluslararası Ortaöğretim Öğretmenleri Kongresi Üzerine Bir Değerlendirme 
Anahtar Kelimeler: 
Prag Kongresi, Heyet-i İlmiye, Maarif Kongresi, Eğitim Tarihi. 

An Evaluation on the Maarif Congress, Science Delegations and International Secondary Teachers' Congress 
Key words: 
Prague Congress, Scientific Committee, Education Congress, Education History.
 
Nevin GÖKSAL
Down Sendromu: Babacan Köyü Orta Erişkin Kadın Birey Örneği
Anahtar Kelimeler: 
Down Sendromu, İskelet, Erken Demir Çağı. 

Down Syndrome: A Middle Adult Female Individual Sample from Babacan Village 
Keywords: 
Down Syndrome, Skeleton, Early Iron Age.
 
Aykut VAROL

Esra G. KAYGISIZ

KOBİ’lerde Teknoloji Kullanımı: Giresun Örneği 
Anahtar Kelimeler: 
KOBİ, Teknoloji, Teknoloji Yönetimi, İnovasyon. 

Technology Use in SMEs: The Case of Giresun 
Keywords: 
SME, Technology, Technology Management, Innovation.
 
Abdurrahman MENGİ

Rabia Şule AYGÜR

Bipolar Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Bir Araştırma: Örnek Olay İncelemesi 
Anahtar Kelimeler: 
Bipolar Bozukluk, Eğitim, Aile İlişkileri. 

A Research on Individuals with Bipolar Disorder: A Case Study 
Keywords: 
Bipolar Disorder, Education, Family Relations.
 
Hasan BUĞRUL
1877- Artvin, Hopa Etnografya Müzesi Bahçesinde Sergilenen Eserler Üzerine Bir Çalışma 
Anahtar Kelimeler: 
Hopa, müze, tarım aletleri, küpler, taş eserler. 

A Study on the Assets Exhibited in the Garden of the Ethnography Museum of Artvin, Hopa
Keywords: 
Hopa, museum, agricultural tools, earthenware jars, stony assets.
 
Salih SALBACAK

Özgür DEMİRKAN

Batılılaşma Etkisinde Gelişen Osmanlı Mimarlığının Giresun’daki Temsili; Kapu Camii 
Anahtar Kelimeler: 
Osmanlı Batılılaşması, Anadolu’da Temsili, Giresun, Kapu Camii. 

The Representation of Ottoman Architecture Developed Under The Influence of Westernization in Giresun: The Kapu Mosque 
Keywords: 
Ottoman Westernization, Representation in Anatolia, Giresun, Kapu Mosque.
 
Rasim BAYRAKTAR
Giresun’un Etnik Sosyo-Kültürel Kimliğinin Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme 
Anahtar Kelimeler: 
Giresun Nüfusu, Sosyo-Kültürel Kimlik, Miras Paylaşımı. 

An Assessment of the Problems of Giresun's Ethnic Socio-Cultural Identity
Keywords: 
Giresun Population, Socio-Cultural Identity, Inheritance Sharing.
 
Hülya YİĞİT
İslam Tevhit İnancının Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos Üzerindeki Etkisi 
Anahtar Kelimeler: 
Bizans, Türkiye Selçukluları, I. Manuel Komnenos, tevhit, teslis. 

The Influence of Tawhid (Islamic Faith in Oneness of God) on Byzantine Emperor Manuel I Komnenos 
Keywords: 
Byzantine, Turkey Seljuks, Manuel I Komnenos, tawhid, trinity.
 
Mehmet KAYIRAN

Mustafa Yahya METİNTAŞ

1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Ve Uygulanması
Anahtar Kelimeler: 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Türk Tarımı, Tek Parti Dönemi.

A Law Making the Farmer a Land Owner (1945) and it’s Implementation 
Key words: 
The Law on Distribution of Land to Farmers, Turkish Agriculture, Single-Party Period 
 
Cemile BAHTİYAR KARADENİZ

Saffet SARI

Mehmet KABACIK

Üniversite Öğrencilerinin Ordu İlinin Doğal ve Kültürel Turistik Çekiciliklerine İlişkin Farkındalık ve Deneyimleri 
Anahtar Kelimeler: 
Turizme yönelik farkındalık, Üniversite Öğrencileri, Farkındalık, Ordu Turizmi. 

Awareness and Experiences of University Students' about Nature and Cultural Attractions in Ordu Province 
Keywords: 
Awareness of tourism, University students , Awareness, Ordu Tourism.
 
Kemal ÇİFTÇİ
“Westphalia-Sistemi”ne Karşı “Millet-Sistemi” Söylemi ve Soğuk Savaş Sonrası’nda “Uluslararası Siyaset” 
Anahtar Kelimeler: 
Westphalia-Sistemi, Millet-Sistemi, Realizm, Ulus-devlet, Osmanlı İmparatorluğu. 

“Millet-System” Versus “Westphalia- System” and “International Politics” in The Post-Cold-War Period 
Keywords: 
Westphalia-System, Millet-System, Realism, Nation-state, Ottoman Empire.