Buradasınız : Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi / Özel Sayılar / Kadın Özel Sayısı
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Cilt:9

Kadın Özel Sayısı

Sonbahar 2017

Yıl: 9

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

TUBITAK-ULAKBIM-Logo-JPG.jpg

CİLT 9 - KADIN ÖZEL SAYISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 9,Kadın Özel Sayısı'nı indirmek için tıklayınız...

 


Yazar Makale Adı Tam Metin
Naciye GÜNGÖRMÜŞ
Veres Pálné - Hermin Beniczky’nin Hayatı ve Macaristan’da Kız Çocuklarına Öğrenim Görme Hakkı Mücadelesi
Anahtar Kelimeler:
Veres Pálné-Hermin Beniczky, Öncü Macar Kadınlar, Macaristan’da İlk Kız Okulu, Imre Madách

Veres Pálné - Hermin Beniczky’s Life and Struggle For The Right of Education For Girls in Hungary
Keywords:
Veres Pálné- Hermin Beniczky, leader Hungarian women’s, The first secondary school for women in Hungary, Imre Madách

Bekir ZENGİN
Otobiyografi, Kadın ve Kimlik
Anahtar Kelimeler:
Otobiyografi, Kimlik, Özne, Sosyalleşme.

Autobiography, Woman and Identity
Keywords:
Autobiography, Identity, Subject, Socialization

Dilek DALMIŞ
Ödev Ahlakına Kadın Açısından Bakış: Maria Von Herbert ve Kant’ın Mektuplaşmaları
Anahtar Kelimeler:
Ödev ahlakı, cinsiyetçilik, erdem, Kant

A Female Look at Duty Ethics: Correspondence of Maria Von Herbert and Kant
Keywords:
Duty Ethics, sexism,virtue, Kant

H. Hilal ŞAHİN
Hindistan’da Dul Olmak “Sati Uğruna Diri Diri Yakılan Kadınlar”
Anahtar Kelimeler:
Sati, Dul Kadın, Ateş, Gelenek, Hindistan, Hinduizm.

Being Widowed In India “Women Who Burned Alive for Sati”
Keywords:
Sati, India, Tradation, Ancient, Hinduism.

Mevlüde ZENGİN
Bir Keder Anısının Kişisel ve Toplumsal Boyutu: Alice Sebold’un Lucky: A Memoir Başlıklı Anısı
Anahtar Kelimeler:
Alice Sebold, Lucky: A Memoir, keder anısı, tecavüz

The Personal and Social Dimension of a Misery Memoir: Alice Seabold’s Lucky: A Memoir
Keywords:
Alice Sebold, Lucky: A Memoir, misery memoir, rape

Yasemin ALTAYLI
Zrínyi Kadınları: Margit, Katalin (Kata), Dorottya (Dorica) ve Ilona Zrínyi
Anahtar Kelimeler:
Zrínyiler, Margit, Katalin, Dorottya, Ilona.

Zrínyi Women: Margit, Katalin (Kata), Dorottya (Dorica) and Ilona Zrínyi
Keywords:
The Zrínyies, Margit, Katalin, Dorottya, Ilona.

Nihal KALKAN YAĞCI
Özgürlük Kelebekleri Mirabal Kardeşler
Anahtar Kelimeler:
Latin Amerika, Dominik Cumhuriyeti, Mirabal Kardeşler, Devrim, Kadın Mücadeleleri

Latin America, Dominican Republic, Mirabal Sisters, Revolution, Women's Struggle

Şerife Nihal ZEYBEK
Bir Kadın Yazarın Gözünden Kadınlar: Halide Nusret Zorlutuna’nın Üç Eserindeki Kadın Karakterlerin İncelenmesi (Bir Devrin Romanı, Beyaz Selvi, Aşk ve Zafer)
Anahtar Kelimeler:
Halide Nusret Zorlutuna, kadın karakterler, roman, romanda kadın

Women in the Eyes of a Woman Author: An Examination of Female Characters in Three Works of Halide Nusret Zorlutuna (Bir Devrin Romanı, Beyaz Selvi, Aşk ve Zafer)
Keywords:
Halide Nusret Zorlutuna, female characters, novel, woman in novel

Lale Barçın AKA
Zamanımızın Bir Külkedisi
Anahtar Kelimeler:
Toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyet rolleri, Masal, Mit, Murathan Mungan

Cinderalla of Our Time
Keywords:
Gender, Gender roles, Fairy Tale, Mythos, Murathan Mungan

Selahattin YILMAZ
Mürşide İçmeli’nin Sanat ve Eğitim Anlayışı
Anahtar Kelimeler:
Mürşide İçmeli, bakıresim, gravür, sanat ve eğitim.

Mürşide İçmeli’s Understanding of Art and Education
Keywords:
Mürşide İçmeli, printmaking, engraving, art and education

Elif MAMUR YILMAZ
Kurtuluş Savaşı (Milli Mücadele) Resimlerinde Anadolu Kadını İmgesi
Anahtar Kelimeler:
Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele, Türk Resim Sanatı, Anadolu Kadını, Resim sanatçısı

The Image of Anatolian Women in Paintings Depicting the War of Independence
Keywords:
Turkish War of Independence, Turkish Art of Painting, Anatolian Women,

Nihan AKDEMİR
Tamara de Lempicka’nın İzinden Moda
Anahtar Kelimeler:
Tamara De Lempicka, Sanat, Kadın, Moda

Fashion From Tamara de Lempicka's Track
Keywords:
Tamara De Lempicka, Art, Woman, Fashion

Handan BÜLBÜL
Kız Çocukların Resimlerinin İzleğinde Şükriye Dikmen’in Kadın Portreleri
Anahtar Kelimeler:
Şükriye Dikmen, kız çocuk resimleri, çağdaş Türk sanatı

Şükriye Dikmen’s Woman Portraits Following The Path of Drawing by Girls
Keywords:
Şükriye Dikmen, drawings by children, contemporary Turkish art

Orhan ERKAL
18. Yüzyılda Pastel Portreler ve Bir Portre Ressamı: Rosalba Carriera
Anahtar Kelimeler:
Portre, Venedik, Pastel, Minyatür

Pastel Portraits and a Portrait Artist in the 18th Century: Rosalba Carriera
Keywords:
Portrait, Venice, Pastel, Miniature

Belgin BALDAŞ

Mustafa İPEK

Bir İllüstrasyon Sanatçısı: Nazan Erkmen
Anahtar Kelimeler:
İllüstrasyon, Nazan Erkmen, İllüstratör

An Illustration Artist: Nazan Erkmen
Keywords:
Illustration, Nazan Erkmen, Illustrator

Ayşe KARABEY
Louise Bourgeoi s’ın Heykelleri Üzerine Bir Değerlendirme
Anahtar Kelimeler:
Otobiyografi, Travma, Duyarlılık, Louis Bourgeoıs

An Evaluation of Louise Bourgeois's Sculptures
Keywords:
Autobiography, Trauma, Sensitivity, Louis Bourgeois

Duygu KÜÇÜK

Esra ŞAHİN

Türkiye’de Batı Müziği Kadın Bestecileri: Cumhuriyetle Birlikte Görünür Olmak
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet dönemi bestecileri, Kadın besteciler, Cumhuriyet dönemi müzik politikaları.

Women Composers Of Western Music In Turkey: To Be Appear Along With The Republic
Keywords:
Republican period composers,Women composers,Republican period music policies.

Mustafa TUNÇER
İslam’ın, Kadınların Kamusal Alanda Çalışmasına Bakışı
Anahtar Kelimeler:
İslam, kadın, kamusal alan, kadın istihdamı.

View of Islam to Public Field Work of Women
Keywords:
Islam, woman, public space, employment of woman.

Banu Çiçek SEYHAN
Biyolojide Kadın Bilim İnsanları
Anahtar Kelimeler:
Kadın, Biyoloji, Bilim, Bilim insanı.

Women Scientist In The Field of Biology
Keywords:
Woman, biology, science, scientist.

Cemalettin YILDIZ

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

Cumhuriyet Dönemi ve Sonrasında Öne Çıkan Kadın Matematikçileri Tanıtmaya Yönelik Etkinlik Geliştirme Çalışması
Anahtar Kelimeler:
Matematik tarihi, matematik dersi, kadın matematikçiler, yaşam öyküleri, etkinlik

A Study on Developing Activities for Familiarizing the Women Mathematicians Who Become Prominent in the Republic Period and After
Keywords:
History of mathematics, mathematics lesson, woman mathematicians, life stories, activity

Esra KÖSEOĞLU

Ümmü Gülsüm DURUKAN

Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanları
Anahtar Kelimeler:
Bilim insanı, Fen bilimleri ders kitabı, Doküman inceleme.

Scientists in the Science Textbooks
Keywords:
Scientist, Science textbook, Document analysis.

Gonca YAŞAR
Nil Deltasında Solmuş Bir Çiçek: Hypatia
Anahtar Kelimeler:
Hypatia, Theon, Matematik, Astronomi

A Faded Flower at the Nile Delta: Hypatia
Keywords:
Hypatia, Theon, Mathematics, Astronomy

Mustafa ORAL
Aydın’ın Kadın Efeleri: Binbaşı Ayşe Aliye (Altuntaç)
Anahtar Kelimeler:
Aydın, Ayşe Aliye, Demirci Mehmet, Kuvva-yı Milliye,

Female Fighters of Aydın: Sergeant Ayşe Aliye (Altuntaç)
Keywords:
Aydın, Major Ayşe Aliye, Demirci Mehmet, Kuvva-yı Milliye

Reyhan Ayşen WOLFF

Zeynep Dilara DURMAZ

Onur ÇATALTEPE

Üniversitelerin “Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezleri”nin Rolü ve Önemi
Anahtar Kelimeler:
Üniversiteler, Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Sorunları

The Importance and Role of Gender Studies Centers in Universities
Keywords:
Universities, Gender Studies Center, Women Issues

Esra Banu SİPAHİ
Üniversiteli Kız Öğrencilerin Suç Korkularına “Toplumsal Kaygı” Perspektifinden Bakmak: Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması
Anahtar Kelimeler:
Suç korkusu, risk algısı, toplumsal kaygı perspektifi, Konya, üniversiteli kız öğrenciler.

Considering The Female University Students’ Fear of Crime from “The Community Concern Perspective”: A Case Study In Konya
Keywords:
Fear of crime, risk perception, Community concern perspective, Konya, female university students.

Yasemin MAMUR IŞIKÇ

Hayriye ŞENGÜN

Kadın Başbakan Tansu Çiller Döneminde Kadına Politikası: Temel Yasalar Üzerinden Bir Değerlendirme
Anahtar Kelimeler:
Kadın hakları, Tansu Çiller, yasal düzenlemeler, Siyasi yaşam

Female Prime Minister Tansu Çiller's Policy on Women: An Assessment Based on Basic Laws
Keywords:
Women's Rights, Tansu Çiller, Legal Regulations, Political Life

Ayfer USTABAŞ

Mine AFACAN FINDIKLI

Çalışma Hayatında Kadın Yönetici Olmak: Türkiye’de Sanayi Sektöründe Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Sorunlar
Anahtar Kelimeler:
Sanayi Sektörü, Kadın yöneticiler, Kariyer yolu, Derinlemesine mülakat, istihdam olanakları

Being a Woman in Working Life: The Problems Faced by Women Managers in the Industrial Sector in Turkey
Keywords:
Industry Sector, Women Managers, Career Path, In-depth interview, Employment Opportunities

Ceyhun AKYOL
Girişimci Kadınların Bölge Kalkınmasına Katkıları; Artvin Örneği
Anahtar Kelimeler:
Kadın, Girişimci Kadın, Bölge Kalkınması, Artvin

Contribution of Entrepreneurial Women to Regional Development, Artvin Sample
Keywords:
Women, Entrepreneur Women, Regional Development, Artvin

Ahmet İLYAS
Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet’e Kadın Siyasal Hareketi
Anahtar Kelimeler:
Kadın, Siyaset, Mücadele, Cumhuriyet

Women Political Movement from Ottoman to Early Republic
Keywords:
Women, Politics, Struggle, Republic

Abdullah IŞIK
Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İşyerinde Kadına Yönelik Cinsel Taciz
Anahtar Kelimeler:
Cinsel taciz, İşyeri, Kadın, Sosyal politika, Toplumsal cinsiyet

Sexual Harassment of Women in the Workplace in the Context of Social Policy and Gender
Keywords:
Gender, Sexualharassment, Social Policy, Women, Workplace

Burcu KAYA ÇAKI
Türkiye’de Köylü Kadınlar Tarafından Kurulan İlk Dernek: Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği
Anahtar Kelimeler:
Köylü kadın, İlk köylü kadınlar derneği, Saitabat Köyü.

The First Association Established by Peasant Women in Turkey: Saitabat Village Women's Solidarity Association
Keywords:
Peasant woman, first peasant women's association, Saitabat Village.

Akın AY

Esra DUDU KARAMAN

Kadın Girişimcilerin Sektöre Tutunma Çabaları: Merzifon Örneği
Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Merzifon.

Women Entrepreneurs’ Sectoral Attachment Efforts: Merzifon Example
Keywords:
Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Merzifon.

Şahadet YAZAR

Tuğba TARAKÇI

Osmanlı bürokrasisi, Darülmuallimat, Muallime hanım
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı bürokrasisi, Darülmuallimat, Muallime hanım

According to Sicill-i Ahval Documents Mistresses in Ottoman State
Keywords:
OttomanBureaucracy, Darülmuallimat, WomenTeachers,