Buradasınız : Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi / Arşiv / Sayı 14
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Sayı: 14

İlkbahar 2016

Yıl: 8

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

TUBITAK-ULAKBIM-Logo-JPG.jpg

157.jpg

SAYI 14

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 14'ü indirmek için tıklayınız...

 


 

14. Sayı Makaleleri

Yazar Makale Adı Tam Metin
Ayfer YILMAZ
Ayten Kaya Görgün’ün “Arıza Babaların Çatlak Kızları” Adlı Romanına Dair Bazı Tespitler
Anahtar Kelimeler:
Kent, gecekondu, göç, kadın, Ankara

Ayten Kaya Görgün’s “Nutty Girls of Cracked Dads” Some Observations on The Named Roman
Keywords:
Urban city, shantytown, immigration, women, Ankara

Betül KARAGÖZ YERDELEN
“Siyasal Alan” Sorunsalı Bağlamında Kültür-Politik Şiddet
Anahtar Kelimeler:
Şiddet, Siyaset, Kültür-Politik, Ortadoğu, Otorite

The Culture-Politics Violence In the Context of the Problematic of “Political Sphere”
Keywords:
Violence, Politics, Political Scope, Culture-Politics, Middle East, Authority

Ünsal BEKDEMİR

Süleyman ELMACI

Fatih Muhammet KÖSE

Giresun’da Düzensiz Kentleşmenin Teyyaredüzü ve Hacı Siyam Mahalleleri Örneğinde İncelenmesi
Anahtar Kelimeler:
Kent, gecekondu, göç, kadın, Ankara

Discussing the Issue of Unplanned Urbanization in the Example of Teyyaredüzü and Hacı Siyam Districts in Giresun
Keywords:
City, Urbanization, Urbanization Issues, GİS, Giresun

Ramazan SEVER
Karlıova’da (Bingöl) Sürdürülen Yarı-Göçebelik
Anahtar Kelimeler:
Bingöl, Karlıova, göçebe, yarı-göçebe çobanlık, hayvancılık

Semi-Nomadic Lifestyle Maintained In Karliova (Bingol)
Keywords:
Bingöl, Karlıova, nomad, semi-nomadic sheepherding, stock farming

Hasan Hüseyin AKSU
“Meb Vitamin” Yazılımı Kullanımının Matematik Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi “Sivas İli Örneği”
Anahtar Kelimeler:
MEB Vitamin, yazılım, özel durum çalışması

A Study On The Use Of A Microsoft Program Called “MEB Vitamin” In Parallel With The Views Of Mathematics Teachers “A Sample Of The Province Of Sivas”
Keywords:
MEB Vitamin, software, case study

Dursun ŞAHİN

Mehmet ALVER

Bahtiyar Vahabzade’nin Tahkiye, Tasvir ve Tahlil Örneği Olarak“Atılmışlar” Şiirinde Mehmet Âkif Ersoy Etkisi
Anahtar Kelimeler:
Bahtiyar Vahabzade, Atılmışlar, Mehmet Âkif Ersoy, tahkiye, tahlil, tasvir

The Effect of Mehmet Akif Ersoy on The Poem “Atılmışlar” by Bahtiyar Vahabzade, as an Example Narration, Analysis and Depiction
Keywords:
Bahtiyar Vahabzade, Atılmışlar, Mehmet Âkif Ersoy, narration, analysis, depiction

Pelin GÖKGÜR
Avrupa Komisyonu “Brüksel 2013 Yılı Raporu” ve DPT 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çerçevesinde “Yönetişim” Olgusunun Değerlendirilmesi
Anahtar Kelimeler:
Yönetişim, Avrupa Komisyonu, Kalkınma Planı

Assessment of the Phenomenon “Governance” within the Framework of “Brussels 2013 Report” of European Commission and the 10th Five-Year Development Plan of State Planning Organization
Keywords:
Governance.European Commission,Development Plan

Faik ARDAHAN
Farklı Türdeki Kahvehanelere Giden Bireylerin Gittikleri Kahve Türüne Göre Çeşitli Psikososyal Boyutlarda Karşılaştırmaları
Anahtar Kelimeler:
Köy Kahveleri, Memleket Kahveleri, Şehirdeki Kafeler, Yaşam Doyumu, Çevreye Güven, İnsana Güven, Komşuluk, Farklılığa Hoşgörü

Comparisons of the Individuals Going to Coffee Stalls by Using Different Type of Coffee Stalls and Some Different Psychosocial Dimensions
Keywords:
Village Coffee Stall, Countryman Coffee Stall and City Center Café, Life Satisfaction, Safety of Residence, Trust to others, Tolerance of Diversity, and Neighborhood Connections

Gıyasettin AYTAŞ

Müzeyyen ALTUNBAY

İlköğretim Öğrencilerinin Okuma Profilinin “Okuma Eğilimleri” Bağlamında İncelenmesi
Anahtar Kelimeler:
okuma alışkanlığı, amaca göre okuma, okuma eğilimi, okuma profili

The Analysis of Reading Profile of Primary School Students in the Context of Their Reading Tendency
Keywords:
reading habits,reading purpose, reading tendency, reading profile

Cemalettin YILDIZ

Resul GÖL

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

Matematik Dersi Öğretim Programlarında Kadın Matematikçilere Yer Verilme Durumunun İncelenmesi
Anahtar Kelimeler:
Matematik eğitimi, matematik tarihi, matematik dersi öğretim programları, kadın matematikçiler

An Examination of Mathematics Curricula in Terms of Women Mathematicians Concept
Keywords:
Mathematics education,history of mathematics, mathematics curricula, women mathematicians

Mustafa Gürbüz BEYDİZ
Antikçağ Gemilerindeki Gemibaş Figürleri
Anahtar Kelimeler:
Deniz, MareNostrum, Gemi, Gemibaş figürleri

Figureheads In Archaic Age Ships
Keywords:
Sea, Mare Nostrum, Ship, Figureheads

Yasemin MAMUR IŞIKÇI

Erol IŞIKÇI

Güç Yönetimi ve Türk Kamu Yönetiminde Güç Yönetimi Uygulamalarının Yeri
Anahtar Kelimeler:
Güç, Güç kaynakları, Güç yönetimi

Power Management and Importance of Power Management Practices in Turkish Public Administration
Keywords:
Power, Sources of power, Power management

Bilal DEDEYEV
Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Kültürel İlişkilerinde Karadeniz Bölgesi'ndeki Bazı Aşiretler ve Önemli Şahısların Rolü (15. Yüzyıl ve 16. Yüzyılın II. Yarısında)
Anahtar Kelimeler:
Kent, gecekondu, göç, kadın, Ankara

The Role of some Tribes and Important Persons of the Black Sea Region in Socio-Cultural Relationships between the Ottoman and Azerbaijan (during the fifteenth century and in second half of the sixteenth century)
Keywords:
Azerbaijan, the Ottoman Empire, socio-cultural relations, Black Sea region, Tebriz

Rasim BAYRAKTAR
Ulus-ötesi Yurttaşlık Kimliğine Sahip Ahıskalı Türkler
Anahtar Kelimeler:
Ahıskalı Türkler, Ulus-ötesi Yurttaş, Sosyo-kültürel kimlik, Nüfus

Transnational Citizenship İdentity Owner The Turks Ahıska
Keywords:
The Turks Ahıska, Transnational Citizenship, Socio-Cultural Identity, Population

Levent BAYRAM

Özge Deniz YÜCELOĞLU KESKİN

Deniz GÜNAY DEREBAŞI

Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Anahtar Kelimeler:
Stres, algılanan stres, cinsiyet, gelir durumu

Investigation of Perceived Stress Levels of Unıversity Students in terms of Various Variables
Keywords:
Stress, Perceived Stress, Gender, Income