Buradasınız : Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi / Arşiv / Cilt9 - Sayı 2
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Cilt:9

Sayı: 2

Sonbahar 2017

Yıl: 9

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

TUBITAK-ULAKBIM-Logo-JPG.jpg

CİLT 9 - SAYI 2

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 9,Sayı 2'yi indirmek için tıklayınız...

 


Yazar Makale Adı Tam Metin
Ahmet ATALAY
XIX. Yüzyılın Sonlarında Elviye-i Selâse’de Karayolu Yapım Faaliyetleri
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı, Rusya, Artvin, Batum, Erzurum, Kars, karayolları.

Highway Construction Activities in Elviye-i Selase in the Later Part of Nineteenth Century
Keywords:
Ottoman, Russia, Artvin, Batumi, Erzurum, Kars, Highways.

Rasim BAYRAKTAR
Borçalılı Türklerin Yurttaşlık Kazanımları ve Tahmini Nüfus Sayıları Üzerine Bir Değerlendirme
Anahtar Kelimeler:
Borçalılı Türkler, Yurttaşlık, Yerleşim Yerleri, Nüfus Dağılımları

An Assessment On Citizenship of the Borchalili Turks and Estimated Population Numbers
Keywords:
Borchalili Turks, Citizenship, Settlement Locations, Population Distributions

Ali YILMAZ
İslamlaşma Sürecinden Cumhuriyete Giresun’da Eğitim- Öğretim
Anahtar Kelimeler:
Giresun, Muallimhane, Medrese, Rüşdiye, İdadi.

Education In Giresun, From Islamization Of The Region To Republican Period
Keywords:
Giresun, Teacher’s training schooll, Madrasa, Junior high schools and senior high schools.

Sinan BAŞARAN
Cumhuriyet Döneminde Rize Türk Ocakları (1924-1931)
Anahtar Kelimeler:
Rize, Hopa, Pazar, Türk Ocağı, CHF.

Rize Türk Ocakları (Turkish Societies) In The Republican Period (1924-1931)
Keywords:
Rize, Hopa, Pazar, Türk Ocağı, CHF

Kürşat KURTULGAN
Bir Türk Subayının Raporuna Göre Mübadelenin Yunanistan’daki Yansımaları
Anahtar Kelimeler:
Göç, Mübadele, Nüfus, Azınlık, Ahmet Tevfik.

Reflections of The Population Exchange in Greece According to a Turkish Officer's Report
Keywords:
Migration, Population Exchange, Population, Minorities, Ahmet Tevfik.

Firdevs GÜNEŞ
Alıştırmalardan Etkinliklere: Eğitimdeki Gelişmeler
Anahtar Kelimeler:
Eğitim, Alıştırma, Etkinlik, Ders kitabı

From Exercises to Activities: Educational Developments
Keywords:
Education, Exercise,Activity, Lesson books

Ali GÖÇER

Ceyda ÇAYLI

Türkçe Eğitiminde Öğrenen Özerkliğine Dayalı Değerlendirme Uygulamalarına Genel Bir Bakış
Anahtar Kelimeler:
öğrenen özerkliği, öz değerlendirme, akran değerlendirme, grup değerlendirme.

A General Overview Of Applied-Based Assesment Practices Learning in Turkish Education
Keywords:
learning autonomy, self assessment, peer assessment, group assessment.

Evşen AYMEN PEKER

Erol TAŞ

Evde Eğitim Uygulaması Üzerine Bir Durum Çalışması: Evde Fen Eğitimi
Anahtar Kelimeler:
Evde Eğitim, Evde Fen Eğitimi, Durum Çalışması

A Case Study on Homeschooling Application: Home Science Education
Keywords:
Homeschooling, Home Science Education, Case study

Serpil UĞRAŞ

Hasan Kağan KESKİN

Nisa SİPAHİ

Hacer DURSUN

İlköğretim Öğrencilerinde Proje Tabanlı Mikroskobik Canlı Bilincinin Oluşturulması
Anahtar Kelimeler:
İlköğretim öğrencileri, mikroorganizma, proje, analiz

Creating Project-Based Microscopic Live Consciousness in Elementary Students
Keywords:
Elementary school students, microorganism, project, analysis

İbrahim ÇOLAK

Yahya ALTINKURT

Kürşad YILMAZ

Öğretmenlerin Özerklik Davranışları İle İş Doyumları Arasındaki İlişki
Anahtar Kelimeler:
Özerklik, Öğretmen özerkliği, İş doyumu

The Relationship between Teachers' Autonomy Behaviors and Job Satisfaction
Keywords:
Autonomy, Teacher autonomy, Job satisfaction

Esra KARABAĞ KÖSE

Nezahat GÜÇLÜ

Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Okullarda Karara Katılım ve Örgütsel Öğrenme Arasındaki İlişkiler
Anahtar Kelimeler:
Liderlik stilleri, karara katılım, örgütsel öğrenme

The Relationships between Leadership Styles of School Principals, Participatory Decision Making and Organizational Learning
Keywords:
Leadership styles, participatory decision making, organizational learning.

Gülhan GÜVEN

Vedat BAYRAKTAR

Fulya TEMEL

Okul Öncesi Eğitimi Alanında Çalışan Öğretmenlerin Aile Eğitim Stratejilerine ilişkin Görüşlerinin Kıdem Durumuna Göre İncelenmesi
Anahtar Kelimeler:
Okul Öncesi Eğitim, Öğretmen, Aile Eğitim Etkinlikleri

A Study Into Of Preschool Teachers’ Views Related To With Family Education Strategies According To Seniority Conditions
Keywords:
Preschool Education, Teacher, Family Education Activities.

Sedat BAHADIR
Sözlü Kültür Ortamında Derlenen Mukaddem Ali Destanındaki Tarihî Gerçeklik
Anahtar Kelimeler:
Mukaddem Ali, Epik Destan, Bahadırlar, Sözlü Kültür, Tarihî Gerçeklik.

The Historical Truth of “Mukaddem Ali Epic” That Complied from Verbal Culture
Keywords:
Mukaddem Ali, Epic, Bahadırlar, Oral Culture, Historical Reality

Gencay ZAVOTÇU
Hikmetlerin Dilinden Hoca Ahmed Yesevî
Anahtar Kelimeler:
Hikmet, Ahmed Yesevî, şerîat, tarîkat, tasavvuf

From Language Of Wisdoms Hodja Ahmad Yasawi
Keywords:
MHiqmet, Ahmed Yesevî, sharia, order, sufism

Ayfer YILMAZ
Toplumcu-Gerçekçi Bir Yazar Olan Burhan Günel’in Öykülerinde Gecekondu
Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Gerçekçilik, Burhan Günel, Gecekondu, Öykü.

Slums in The Short Stories of Burhan Günel, A Socialist Realist Auth
Keywords:
Socialist Realism, Burhan Günel, Slum, Short Story.

Dursun ŞAHİN
Nurettin Topçu’nun “Taşralı” Adlı Eserinde Dini Otorite ve Din Adamı
Anahtar Kelimeler:
Nurettin Topçu, Taşralı, din adamı, din, otorite.

The Religious Authority and The Muslim Clergy in The Book "Taşralı” Written by Nurettin Topçu
Keywords:
Nurettin Topçu, provincial, clergy, religion, authority.

Serdar BULUT
Giresun İli ve Yöresi Ağızlarında Kadın
Anahtar Kelimeler:
Giresun İli ve Yöresi Ağızları, Türkiye Türkçesi, Ağızlar, Kadın, Kadınlarla İlgili Adlandırmalar

The Woman In Giresun Provincial And Local Dialects
Keywords:
Giresun Provincial and Regional Dialects, Turkey Turkish, Dialects, Women, Gendered Proverbs and Idioms

Serkan ÖZTÜRK

Abdullah ÖNLÜ

Giresun Temalı Şahin Akkaya Türküleri’nin Makam Dizisi Ve Usul Bakımından Anonim Giresun Türküleri İle Karşılaştırılması
Anahtar Kelimeler:
Şahin Akkaya, Giresun, Türkü

The Comparison Between Giresun Themed Folk Songs Composed by Şahin Akkaya and Anonymous Giresun Folk Songs In Terms of Maqamic Scales and Rytmic Structure
Keywords:
Şahin Akkaya, Giresun, Turkish Folk Song (Türkü)

İsmail Cem FERİDUNOĞLU
Hürriyet Gazetesi’nce 1964 Johnson Mektubu Süreci’nde Kullanılan Dilin Milliyetçi Söylem Bağlamında Söylem Analizi Yöntemiyle İncelenmesi
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs, İsmet İnönü, Johnson Mektubu, Hürriyet Gazetesi

The Language Used by the Hürriyet Newspaper in the Process of Johnson’s 1964 Letter: A Discourse Analysis in the Context of Nationalistic Discourse
Keywords:
Cyprus, İsmet İnönü, Johnson Letter, Hürriyet Newspaper

Özlem ÖZDEMİR
İki Sistemli Kuram Olarak Sosyalist Feminizm
Anahtar Kelimeler:
Sosyalist Feminizm, Ataerkil Kapitalizm, Emek

Socialist Feminism As a Dual - Systems Theory
Keywords:
Socialist Feminism, Patriarchal Capitalism, Labour

Kadir Caner DOĞAN

Hasan Mahmut KALKIŞIM

Rusya’da Demokrasinin Bir Görünümü Olarak Ombudsmanlık Kurumu: Yapısal-Kurumsal ve İşlevsel Yönler Üzerine Bir Değerlendirme
Anahtar Kelimeler:
Rusya, Ombudsman, Kamu Yönetimi, Demokrasi, Denetim.

Ombudsman Institution as a View of Democracy in Russia: An Evaluation on Structural-Institutional and Functional Aspects
Keywords:
Russia, Ombudsman, Public Administration, Democracy, Inspection.

Savaş BİÇER
Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Sisteminde Geleneksel Anlayıştan Modern ve Değişen İhtiyaçlar Dönemine Geçiş
Anahtar Kelimeler:
İstihbarat, Ulusal Güvenlik, İstihbarat Analizcisi, Karar Verme Süreci, Karar Vericiler

Transition from Traditional Understanding in the National Security and Intelligence System to the Period of Modern and Changing Needs
Keywords:
Intelligence, Security, National Security, Intelligence Analyzer, Decision-making Process, Decision Makers.

Ömer EMİRKADI
2008 Küresel Krizi ve Değişen Para Politikaları: Dünyada ve Türkiye’de Faiz Koridoru Uygulaması
Anahtar Kelimeler:
Faiz Koridoru, Küresel Ekonomik Kriz, Merkez Bankası, Para Politikası

2008 Global Crisis and Changing Monetary Policy: The Practise of Interest Rate Corridor in the World and Turkey
Keywords:
Central Bank, Global Economic Crisis, Interest Rate Corridor, Monetary Policy

Doğuş EMİN
En Büyük Küresel Finansal Kriz: Amerika’dan mı Yayıldı Yoksa Sadece bir Karşılıklı Bağımlılık mı?
Anahtar Kelimeler:
Krizlerin Bulaşması, Borsaların Bağımlılığı, Dinamik Korrelasyon

The Greatest Global Financial Crisis: Contagion from the United States or Only Interdependence?
Keywords:
Contagion, Interdependence, Dynamic Conditional Correlation

Gonca YAŞAR
İyi Tarım Uygulamaları: Migros Ticaret Anonim Şirketi Örneği
Anahtar Kelimeler:
İyi Tarım Uygulamaları, Temiz ve Güvenilir Gıda, Migros Ticaret A.Ş.

Good Agricultural Practices: The Model of Migros Trade Incorporated Company
Keywords:
Good Agricultural Practices, Clear and Reliable Food, Migros Trade Incorporated Company.