Buradasınız : Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi / Son Sayı / Cilt10 - Sayı 19
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

Cilt:10

Sayı: 19

Sonbahar 2018

Yıl: 10

DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

TUBITAK-ULAKBIM-Logo-JPG.jpg

CİLT 10 - SAYI 19

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 10,Sayı 19'u indirmek için tıklayınız...

 


Yazar Makale Adı Tam Metin
     
Ali YILMAZ
5. ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaokul ve Liselerde Okutulan Seçmeli Peygamberimizin Hayatı Dersine Yönelik Görüşleri: Giresun Örneği
Anahtar Kelimeler:
Din Eğitimi, Seçmeli Dersler, Peygamberimizin Hayatı Dersi, Peygamberin örnekliği, Rol-Model.

Improving Oral and Dental Health Behavior Basing on Health Promotion Model and Theory of Information Processing in Adolescent
Keywords:
Religious education, selective subjects, the prophet’s education for life, Prophet’s example, roll model.

Burcu TÜRKKAŞ ANASIZ

Elif ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU

Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Anahtar Kelimeler:
Örgütsel sapma ölçeği, örgütsel sapma, öğretim elemanı.

Perceived Organizational Deviance Behavior Scale: Validity and Reliability Study
Keywords:
Organizational deviance scale, organizational deviance, academic personnel

Figen ÇAM TOSUN
Öğrenci Gözüyle Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sistemi
Anahtar Kelimeler:
Türk eğitim sistemi, öğrenci görüşleri, eğitim sistemi sorunları, tarihsel bakış açısı

Turkish Education System from Past to Present Based on Students’ Opinion
Keywords:
Turkish education system, student views, problems of educational system, historical perspective

Kürşad Han DÖNMEZ

Fzt. Emine KAYA

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Evde Terapötik Egzersiz Yapma Durumları
Anahtar Kelimeler:
Rehabilitasyon, Egzersiz, Terapötik egzersiz.

Special Education And Rehabilitation Students ' Home Therapeutic Exercise Situation
Key words:
Rehabilitation, Exercise, Therapeutic Exercise.

Mehmet Enes SAĞAR
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Bağımlılığına Yönelik Tutumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Anahtar Kelimeler:
Eğitim Fakültesi Öğrencileri, Sigara Bağımlılığı, Tutum, Yaşam Doyumu.

Investigating the Relationships between Education Faculty Students' Attitudes Towards Smoking Addiction and Life Satisfaction
Keywords:
Education Faculty Students, Smoking Addiction, Attitude, Life Satisfaction.

Osman Kubilay GÜL
Maarif Kongresi, Heyet-İ İlmiyeler ve Uluslararası Ortaöğretim Öğretmenleri Kongresi Üzerine Bir Değerlendirme
Anahtar Kelimeler:
Prag Kongresi, Heyet-i İlmiye, Maarif Kongresi, Eğitim Tarihi.

An Evaluation on the Maarif Congress, Science Delegations and International Secondary Teachers' Congress
Key words:
Prague Congress, Scientific Committee, Education Congress, Education History.

Nevin GÖKSAL
Down Sendromu: Babacan Köyü Orta Erişkin Kadın Birey Örneği
Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu, İskelet, Erken Demir Çağı.

Down Syndrome: A Middle Adult Female Individual Sample from Babacan Village
Keywords:
Down Syndrome, Skeleton, Early Iron Age.

Aykut VAROL

Esra G. KAYGISIZ

KOBİ’lerde Teknoloji Kullanımı: Giresun Örneği
Anahtar Kelimeler:
KOBİ, Teknoloji, Teknoloji Yönetimi, İnovasyon.

Technology Use in SMEs: The Case of Giresun
Keywords:
SME, Technology, Technology Management, Innovation.

Abdurrahman MENGİ

Rabia Şule AYGÜR

Bipolar Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Bir Araştırma: Örnek Olay İncelemesi
Anahtar Kelimeler:
Bipolar Bozukluk, Eğitim, Aile İlişkileri.

A Research on Individuals with Bipolar Disorder: A Case Study
Keywords:
Bipolar Disorder, Education, Family Relations.

Hasan BUĞRUL
1877- Artvin, Hopa Etnografya Müzesi Bahçesinde Sergilenen Eserler Üzerine Bir Çalışma
Anahtar Kelimeler:
Hopa, müze, tarım aletleri, küpler, taş eserler.

A Study on the Assets Exhibited in the Garden of the Ethnography Museum of Artvin, Hopa
Keywords:
Hopa, museum, agricultural tools, earthenware jars, stony assets.

Salih SALBACAK

Özgür DEMİRKAN

Batılılaşma Etkisinde Gelişen Osmanlı Mimarlığının Giresun’daki Temsili; Kapu Camii
Anahtar Kelimeler:
Osmanlı Batılılaşması, Anadolu’da Temsili, Giresun, Kapu Camii.

The Representation of Ottoman Architecture Developed Under The Influence of Westernization in Giresun: The Kapu Mosque
Keywords:
Ottoman Westernization, Representation in Anatolia, Giresun, Kapu Mosque.

Rasim BAYRAKTAR
Giresun’un Etnik Sosyo-Kültürel Kimliğinin Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme
Anahtar Kelimeler:
Giresun Nüfusu, Sosyo-Kültürel Kimlik, Miras Paylaşımı.

An Assessment of the Problems of Giresun's Ethnic Socio-Cultural Identity
Keywords:
Giresun Population, Socio-Cultural Identity, Inheritance Sharing.

Hülya YİĞİT
İslam Tevhit İnancının Bizans İmparatoru I. Manuel Komnenos Üzerindeki Etkisi
Anahtar Kelimeler:
Bizans, Türkiye Selçukluları, I. Manuel Komnenos, tevhit, teslis.

The Influence of Tawhid (Islamic Faith in Oneness of God) on Byzantine Emperor Manuel I Komnenos
Keywords:
Byzantine, Turkey Seljuks, Manuel I Komnenos, tawhid, trinity.

Mehmet KAYIRAN

Mustafa Yahya METİNTAŞ

1945 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu Ve Uygulanması
Anahtar Kelimeler:
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Türk Tarımı, Tek Parti Dönemi.

A Law Making the Farmer a Land Owner (1945) and it’s Implementation
Key words:
The Law on Distribution of Land to Farmers, Turkish Agriculture, Single-Party Period

Cemile BAHTİYAR KARADENİZ

Saffet SARI

Mehmet KABACIK

Üniversite Öğrencilerinin Ordu İlinin Doğal ve Kültürel Turistik Çekiciliklerine İlişkin Farkındalık ve Deneyimleri
Anahtar Kelimeler:
Turizme yönelik farkındalık, Üniversite Öğrencileri, Farkındalık, Ordu Turizmi.

Awareness and Experiences of University Students' about Nature and Cultural Attractions in Ordu Province
Keywords:
Awareness of tourism, University students , Awareness, Ordu Tourism.

Kemal ÇİFTÇİ
“Westphalia-Sistemi”ne Karşı “Millet-Sistemi” Söylemi ve Soğuk Savaş Sonrası’nda “Uluslararası Siyaset”
Anahtar Kelimeler:
Westphalia-Sistemi, Millet-Sistemi, Realizm, Ulus-devlet, Osmanlı İmparatorluğu.

“Millet-System” Versus “Westphalia- System” and “International Politics” in The Post-Cold-War Period
Keywords:
Westphalia-System, Millet-System, Realism, Nation-state, Ottoman Empire.